Raporty z oceny działalności EU-OSHA

W celu usprawnienia procesu decyzyjnego EU-OSHA przeprowadza oceny zarówno ex post, jak i ex ante, zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego. Oceny są przeprowadzane w celu oceny, czy praca Agencji jest przydatna dla użytkowników, wnosi wartość dodaną do pracy wykonanej przez innych oraz czy osiągnięto ogólne cele.

Oceny przeprowadza się w oparciu o wieloletni program oceny, który jest dostosowany do wieloletniego cyklu programowania.

Ogólna ocena Agencji i jej działań jest co pięć lat zlecana na zewnątrz. Od 2019 r. ocena ogólna jest przeprowadzana przez Komisję.

Poniżej znajdują się odesłania do najważniejszych sprawozdań z oceny Agencji.

Ogólne oceny EU-OSHA