Raporty z oceny działalności EU-OSHA

W celu usprawnienia procesu decyzyjnego EU-OSHA przeprowadza oceny zarówno ex post, jak i ex ante, zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego. Agencja realizuje programy oceny, aby sprawdzić, czy jej działania mają znaczenie dla użytkowników, dają trwały efekt i realizują założone cele.

Oceny przeprowadza się w oparciu o wieloletni program oceny, który jest dostosowany do wieloletniego cyklu programowania.

Ogólną ocenę Agencji i jej działania przeprowadza co pięć lat zewnętrzny wykonawca. Pozwala to dokumentować wyniki osiągnięte przez Agencję.

Poniżej znajdują się odesłania do najważniejszych raportów z oceny Agencji.

Ogólna ocena EU-OSHA

Kluczowe wskaźniki skuteczności i główne wyniki oceny

Wyniki z 2015 r. Wyniki z 2016 r. Wyniki z 2017r.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron

EU-OSHA regularnie przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat swojej działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia w:

ankiecie EU-OSHA nt. zadowolenia zainteresowanych stron 2018 r.


Prezentacja jest również dostępna w języku:

francuskim

niemieckim

włoskim

hiszpańskim