Fińska prezydencja UE


Prezydencję Rady UE sprawują rządy krajowe 28 państw członkowskich, które obejmują urząd kolejno co sześć miesięcy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Na państwie członkowskim sprawującym prezydencję spoczywa duża odpowiedzialność, przewodniczy ono bowiem – przez całą swoją kadencję – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by państwa członkowskie zgodnie współpracowały ze sobą, wypracowywały niezbędne kompromisy i zawsze działały w interesie całej UE.

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa członkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja określa szczegółowe cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi państwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej długofalowe plany, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jedynie sześciu miesięcy.

W dniu 1 lipca 2019 r. Finlandia obejmuje prezydencję Rady UE. Jest drugą w grupie trzech prezydencji i współpracuje z Rumunią i Chorwacją w celu osiągnięcia celów określonych w ich wspólnym programie.

Jednym z priorytetów prezydencji jest zapewnienie konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu UE. Europa musi stawić czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się ludności i globalną konkurencją, stosując zrównoważone środki, które pozwolą pobudzić wydajność i konkurencyjność. Jednocześnie należy przyjąć spójne podejście w celu dalszego rozwoju Europejskiego filara praw socjalnych, tak by dostarczyć obywatelom widoczne wyniki.

Co więcej, UE potrzebuje przyszłościowej, szeroko zakrojonej strategii na rzecz kształcenia ustawicznego, która uwzględnia zmiany w zakresie pracy i cyfryzację. Innym kluczowym środkiem służącym maksymalizacji dostępności wykwalifikowanych pracowników jest podniesienie współczynnika aktywności zawodowej kobiet. UE i państwa członkowskie powinny kontynuować działania służące wspieraniu równouprawnienia płci w życiu zawodowym, godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz równego wynagrodzenia. W Europie trzeba także wspierać dłuższe kariery zawodowe poprzez poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, strategie w zakresie zdrowia publicznego i systemy skrócenia czasu pracy.

Fińska prezydencja zadeklarowała wsparcie dla planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych, współtworzonego przez EU-OSHA programu, który służy podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń powodowanych przez narażenie na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy i zachęcaniu do wymiany dobrych praktyk. W dniach 27–28 listopada prezydencja organizuje konferencję zatytułowaną „Współpraca na rzecz wyeliminowania nowotworów związanych z miejscem pracy”.

Odwiedź stronę internetową fińskiej prezydencji UE

Obejrzyj film „Czym jest i jak działa prezydencja Rady UE?”