Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności

Jednym ze sposobów zapewnienia przez EU-OSHA przejrzystości i rozliczalności jest opublikowanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności i osiągnięć.

Dla każdego roku budżetowego dyrektor wykonawczy EU-OSHA sporządza sprawozdanie z prac i działalności Agencji. Ma ono strukturę zgodną z rocznym programem prac zawartym w jednolitym dokumencie programowym i przedstawia stan realizacji najważniejszych celów i działań wymienionych w planie. Wskazuje się w nim także zasoby wykorzystane do realizacji celów Agencji. 

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności jest też sprawozdaniem z działalności dyrektora wykonawczego, obejmującym, na przykład, wdrażanie ram kontroli wewnętrznej, w tym wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, system oceny zewnętrznej, poziomy wskaźników realizacji celów, a także informacje finansowe i kadrowe.

Zarząd EU-OSHA analizuje i ocenia sprawozdanie z działalności. Jest to ważny etap w procesie oceny, jak Agencja wykonała budżet na dany rok (w procesie udzielania absolutorium uczestniczy Parlament Europejski i Rada).

Aby zapoznać się ze skonsolidowanymi rocznymi sprawozdaniami z działalności za poprzednie lata, odwiedź naszą stronę internetową z publikacjami.