Roczne sprawozdanie z działalności

Jednym ze sposobów zapewnienia przez EU-OSHA przejrzystości i odpowiedzialności jest publikowanie rocznych sprawozdań z działalności i osiągnięć.

Dla każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy EU-OSHA sporządza sprawozdanie z prac i działalności Agencji. Ma ono strukturę zgodną z rocznym programem prac zawartym w rocznym planie zarządzania i przedstawia stan realizacji najważniejszych celów i działań wymienionych w planie. Wskazuje się w nim także zasoby wykorzystane do realizacji celów Agencji. 

Roczne sprawozdanie z działalności jest też sprawozdaniem z działalności dyrektora wykonawczego, obejmującym, na przykład, wdrażanie ram kontroli wewnętrznej, w tym wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, system oceny zewnętrznej, poziomy wskaźników realizacji celów, a także informacje finansowe i personalne.

Zarząd EU-OSHA analizuje i ocenia sprawozdanie z działalności. Jest to ważny etap w procesie oceniania, jak Agencja wykonała budżet na dany rok (proces udzielania absolutorium z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady).