Sprawozdania roczne

Roczne sprawozdanie z działalności

W każdym roku budżetowym dyrektor EU-OSHA sporządza sprawozdanie z działalności Agencji w ostatnim roku. Ma ono strukturę zgodną z rocznym programem prac zawartym w rocznym planie zarządzania i przedstawia stan realizacji najważniejszych celów i działań wymienionych w planie. Wskazuje się w nim także zasoby wykorzystane do realizacji celów Agencji. 

Roczne sprawozdanie z działalności pełni także funkcję sprawozdania dyrektora z zarządzania Agencją, zawierając na przykład opis wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej.

Rada Zarządzająca EU-OSHA analizuje i ocenia sprawozdanie z działalności. Jest to ważny krok w procesie oceny wykonania budżetu rocznego Agencji (procesie udzielenia absolutorium).

Każde sprawozdanie z działalności zawiera poświadczenie wiarygodności, w którym dyrektor stwierdza, że:

  • Sprawozdanie przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz
  • Funkcjonujące systemy dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji finansowych
  • W sprawozdaniu nie pominięto żadnych istotnych informacji

Sprawozdanie roczne

Zgodnie z wymogami rozporządzenia ustanawiającego EU-OSHA Rada Zarządzająca ma obowiązek przyjęcia ogólnego sprawozdania rocznego dotyczącego działalności EU-OSHA i przedłożenia go najpóźniej do 15 czerwca Parlamentowi Europejskiemu, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Trybunałowi Obrachunkowemu, państwom członkowskim oraz Komitetowi Doradczemu ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Oprócz przyjęcia ogólnego sprawozdania rocznego Rada ocenia roczne sprawozdanie z działalności EU-OSHA, co jest wymogiem określonym w rozporządzeniu finansowym Agencji i przedmiotem odrębnego punktu porządku obrad.

Dostęp do wszystkich sprawozdań rocznych.