2016 – Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet

Przemoc wobec kobiet jest bardzo poważnym problemem w Unii Europejskiej (UE): jedna trzecia kobiet pada ofiarą przemocy seksualnej lub fizycznej. Przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw podstawowych kobiet pod względem ich godności, równości i dostępu sprawiedliwości i jest jednym z najpowszechniejszych naruszeń praw człowieka. Przemoc ze względu na płeć nie ma żadnych barier geograficznych, finansowych, kulturowych czy społecznych. Stąd Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet 2016, który ma na celu likwidację tej podstawowej przeszkody dla równości kobiet i mężczyzn w UE.

Przemoc wobec kobiet obejmuje wszelkie akty przemocy ze względu na płeć skutkujące (lub mogące skutkować) cierpieniem lub szkodą o charakterze fizycznym, seksualnym, psychicznym lub materialnym. Dotyczy to również gróźb aktów przemocy, przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, bez względu na to, czy dochodzi do nich w życiu publicznym, czy prywatnym. Ponadto niektóre przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak napaść seksualna, molestowanie seksualne, zgwałcenie, nękanie i przemoc domowa dotykają kobiet w nieproporcjonalnie wysokim stopniu.

Celem Europejskiego Roku jest pobudzanie otwartego dialogu i debaty zarówno wewnątrz krajów UE, jak i między nimi. Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet 2016 pozwoli zintensyfikować i wzmocnić w UE działania uświadamiające problem przemocy ze względu na płeć, skłaniając do większej otwartości w zgłaszaniu problemu. Działania w jego ramach skupią się również na opracowaniu praktycznych środków walki z przemocą wobec kobiet i wyznaczeniu nowych długofalowych celów polityki.

Dowiedz się więcej o Europejskim Roku Walki z Przemocą wobec Kobiet 2016.

Artykuł OSHwiki dotyczący molestowania seksualnego i wiktymizacji: do czego dochodzi w miejscu pracy

Infografika dotycząca molestowania seksualnego w pracy

Kobiety a bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn