Europejskie Obserwatorium Ryzyka

Celem działań Europejskiego Obserwatorium Ryzyka przy EU-OSHA jest wskazywanie nowych i pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zwiększyć aktualność i skuteczność środków zapobiegawczych.

Aby to osiągnąć, Europejskie Obserwatorium Ryzyka przedstawia ogólny obraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Europie, opisuje tendencje i leżące u ich podstaw czynniki oraz przewiduje zmiany w zakresie pracy i ich prawdopodobny wpływ na BHP.

Cele

Nasze miejsca pracy, praktyki i procesy pracy podlegają ciągłej zmianie z uwagi na ewolucję społeczeństwa pod wpływem nowych technologii oraz zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych. Te nowe sytuacje niosą ze sobą nowe zagrożenia i wyzwania dla pracowników i pracodawców, które z kolei wymagają rozwiązań politycznych, administracyjnych i technicznych, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skuteczna profilaktyka może wnieść istotny wkład w realizację ogólnego celu strategii „Europa 2020”, jakim jest osiągnięcie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także zwiększenie zatrudnienia z 69% do 75%. Wiele osób odchodzi z rynku pracy z powodu słabego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili lepiej przewidywać zagrożenia, jeśli chcemy poprawić profilaktykę ryzyka, zrealizować postulat zrównoważonego życia zawodowego i osiągnąć wyższy poziom zatrudnienia.

W kolejnych europejskich strategiach z zakresu BHP wskazano na potrzebę przygotowania się do tych nowych okoliczności i podkreślono, że:

przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń, związanych z technologicznymi innowacjami albo wywołanych zmianami społecznymi, ma zasadnicze znaczenie, jeśli zagrożenia te mają być kontrolowane.
Wymaga to przede wszystkim ciągłego obserwowania samych zagrożeń, opartego na systematycznym gromadzeniu informacji i opinii naukowych.” (Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2002–2006)

W przywołanej strategii zwrócono się do EU-OSHA o utworzenie Europejskiego Obserwatorium Ryzyka w celu wykonywania tych zadań. W kolejnej wspólnotowej strategii, na lata 2007–2012, ponownie zwrócono uwagę na znaczenie przewidywania ryzyka i zwrócono się do Obserwatorium o podjęcie szeregu inicjatyw.

Do tematu powrócono w najnowszej strategii, tj. strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020, w których wzywa się do wsparcia ustaleń Europejskiego Obserwatorium Ryzyka.

Jak działa Europejskie Obserwatorium Ryzyka

Obserwatorium tworzy wartość dodaną poprzez gromadzenie i analizę informacji, umieszczanie ich w odpowiednim kontekście (w szczególności w odniesieniu do europejskiej agendy społecznej i wspólnotowej strategii), ustalanie tendencji w celu „przewidywania zmian” i skuteczne komunikowanie ważnych kwestii docelowym odbiorcom, czyli decydentom i naukowcom. Chcemy również zachęcać interesariuszy EU-OSHA do debaty i refleksji oraz zapewniać platformę do dyskusji pomiędzy ekspertami i decydentami na różnych szczeblach.

Informacje niezbędne do określania nowych i pojawiających się zagrożeń mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak dane z oficjalnych rejestrów, literatura naukowa, prognozy eksperckie lub dane z badań. Aby objąć te potencjalne źródła informacji, działania organizowane są wokół czterech głównych obszarów: