Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć PrzedsiębiorczościEuropejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) jest przewodnią inicjatywą europejską, której celem jest udzielanie wsparcia biznesowego i w zakresie innowacji małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w całej Unii Europejskiej. Wspomniana sieć, będąca częścią programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jest punktem pojedynczego kontaktu udzielającym informacji na temat polityk i prawodawstwa UE, możliwości finansowania, wsparcia w znalezieniu partnerów biznesowych oraz pomocy w rozwijaniu zdolności badawczych i innowacyjnych. Sieć skupia około 600 organizacji partnerskich w 53 krajach, które oferują MŚP szeroką gamę usług.

Celem Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) jest zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na szczeblu krajowym i regionalnym, na przykład poprzez krajowe spotkania partnerstwa, pakiety służące podnoszeniu świadomości i inne działania takie jak nagrody „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyznawane przez EEN.

Członkowie EEN są jednymi z głównych partnerów, którzy pomagają EU-OSHA w osiąganiu jej celów wraz z Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz krajowymi punktami centralnymi EU-OSHA.

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) jest promowanie sprzyjających rozwojowi ram dla europejskich przedsiębiorstw. Odgrywa ona kluczową rolę w programie strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jest służbą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za urzeczywistnienie rynku wewnętrznego towarów i usług, promowanie przedsiębiorczości i rozwoju oraz ułatwianie np. MŚP dostępu do finansowania.

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) została założona przez Komisję Europejską w celu zarządzania w jej imieniu znaczącymi częściami szeregu programów UE, w tym Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska (LIFE), programu „Horyzont 2020” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Jej celem jest pomoc w stworzeniu bardziej konkurencyjnej i zasobooszczędnej gospodarki europejskiej opartej na wiedzy i innowacjach.

Ambasadorowie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i ich rola

Nagroda „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” Europejskiej Sieci PrzedsiębiorczościPocząwszy od 2009 r., EEN współpracuje z EU-OSHA w celu podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wśród MŚP i mikroprzedsiębiorstw. W celu wykonania tego zadania EEN wyznacza Ambasadorów Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy na poziomie krajowym. Ich rola obejmuje działania koordynujące, promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wśród MŚP na poziomie krajowym oraz przedstawianie raz do roku sprawozdań EU-OSHA z prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Zobacz pełny wykaz Ambasadorów Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy EEN

W ramach Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) rolą grupy roboczej partnerstwa na rzecz komunikacji (CPWG), która składa się z trzech krajowych punktów centralnych, trzech Ambasadorów Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy EEN oraz przedstawicieli EU-OSHA, DG GROW i EASME, jest głównie udzielanie wsparcia strategicznego i eksperckiego w zakresie wdrażania i monitorowania strategii partnerstw na rzecz komunikacji EU-OSHA.

Nagroda „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości

Nagroda „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” EEN, przyznawana w ramach kampanii Agencji pt. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, służy podnoszeniu świadomości i promowaniu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wśród MŚP. Zaprasza się członków EEN z 27 państw członkowskich, jak również Islandię, Liechtenstein i Norwegię do przedstawiania wniosków w sprawie uznania dowolnego projektu, którego celem jest promowanie większego bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w MŚP i który wchodzi w zakres jednej z następujących kategorii: działania i wydarzenie promujące bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy; budowanie sieci; oraz informacje i publikacje prasowe i internetowe.

Nagroda „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” EEN jest wręczana co dwa lata.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19