Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy w Europie: EU-OSHA przedstawia najnowsze tendencje podczas unijnego szczytu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w 2023 r.

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy w Europie: EU-OSHA przedstawia najnowsze tendencje podczas unijnego szczytu na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w 2023 r.

Podczas trwającego obecnie szczytu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, który w tym roku odbywa się w Sztokholmie, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawi dziś swoje sztandarowe sprawozdanie pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.”. W sprawozdaniu tym zawarto szczegółowy przegląd stanu BHP w Unii Europejskiej w ostatnich latach i czynników wpływających na jego rozwój, a także spostrzeżenia dotyczące nowych tendencji.

Sprawozdanie EU-OSHA pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.” zawiera podstawową analizę obszarów, w których nastąpiła poprawa w miejscach pracy w UE, a także obszarów, w których nadal mamy wiele do zrobienia (Nicolas Schmit).

Na przykład w latach 1998–2019 liczba wypadków przy pracy bez skutku śmiertelnego zmniejszyła się w UE o 58%, natomiast liczba wypadków śmiertelnych spadła o 57%. Na zmniejszenie liczby wypadków wpływ miały ulepszone środki zapobiegawcze, a także rozwój gospodarczy i zmiany w strukturze zatrudnienia. Spadek ten miał jednak miejsce przede wszystkim przed 2010 r., przy czym w ostatnich latach nie odnotowano większych zmian” – informuje tymczasowy dyrektor wykonawczy EU-OSHA William Cockburn. Sprawozdanie obejmuje również przegląd potencjalnych usprawnień, stagnacji i niejednoznacznych zmian, a także problematycznych obszarów, takich jak niestandardowe formy zatrudnienia, niepełna zgodność z przepisami BHP lub brak aktywności fizycznej, oraz wyzwań przyszłości.

Nicolas Schmit, europejski komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych z zadowoleniem przyjął to sprawozdanie: „Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi zasadniczy element działalności każdej organizacji. Zmiany w miejscu pracy spowodowane kryzysem związanym z COVID-19, zieloną, cyfrową i demograficzną transformacją, a także postępem naukowym i technologicznym doprowadziły Komisję do przyjęcia w czerwcu 2021 r. nowych strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027. Sprawozdanie EU-OSHA pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.” umożliwia przeprowadzenie podstawowej analizy obszarów, w których nastąpiła poprawa w miejscach pracy w UE, a także obszarów, w których nadal mamy wiele do zrobienia.

EU-OSHA ma nadzieję, że niniejsza publikacja będzie miała znaczący wpływ na przyszłą politykę i podejścia do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w Europie. Dane dla każdego kraju można łatwo przeglądać i analizować za pomocą narzędzia do wizualizacji danych – Barometru BHP.

Szczyt dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w dniach 15–16 maja 2023 r. w Sztokholmie (Szwecja). Wydarzenie to jest współorganizowane przez Komisję Europejską i szwedzką prezydencję UE i zrzesza instytucje UE, państwa członkowskie, partnerów społecznych oraz inne zainteresowane strony. EU-OSHA aktywnie angażuje się w dyskusje z uczestnikami na temat pierwszych wniosków wyciągniętych z ram strategicznych UE, w tym postępów osiągniętych w zakresie podejścia opartego na „Wizji zero” w odniesieniu do zgonów związanych z pracą. Inne tematy dotyczą zdrowia psychicznego w życiu zawodowym, roli partnerów społecznych, skutków fal upałów i zmiany klimatu w obszarze BHP oraz oceny krajowych strategii BHP.

W kontekście „Wpływu zmiany klimatu i fal upałów na BHP” EU-OSHA przedstawia przewodnik dotyczący BHP i stresu cieplnego, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z pracą w upale oraz informacje na temat tego, co należy zrobić, gdy w związku z upałem pracownik zaczyna chorować lub doświadczać problemu zdrowotnego. 

 

Linki:

 

Zmiany w całkowitej liczbie wypadków przy pracy bez skutku śmiertelnego oraz współczynników zachorowalności (wypadki na 100 000 pracowników), 1998 i 2019 – Eurostat

Dane za 1998 r.: Statistics in focus, Theme 3-16/2001 [Statystyki w centrum uwagi, temat 3-16/2001]: Eurostat: Accidents at work in the EU 1998–1999 [Wypadki przy pracy w UE w latach 1998–1999] Dane za 2019 r.: Eurostat: Accidents at work by sex and severity (NACE Rev. 2 activity Total) [Wypadki przy pracy według płci i stopnia ciężkości (działalność ogółem – NACE Rev. 2)]; Non-fatal accidents at work by NACE Rev. 2 activity and sex [Wypadki przy pracy bez skutku śmiertelnego według działalności i płci – NACE Rev. 2]

Notes to editor:

O EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

https://osha.europa.eu/pl