You are here

Komunikaty prasowe
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI - 10/04/2018 - 01:30

Nowe środki potrzebne do ochrony pracowników portowych otwierających fumigowane kontenery przed szkodami

W nowym badaniu Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dokonała przeglądu zagrożeń dla pracowników przy otwieraniu kontenerów ładunkowych poddanych fumigacji. W badaniu wskazano istotne braki w środkach zapobiegawczych i sformułowano zalecenia, które należy wdrożyć celem poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Rokrocznie na całym świecie transportuje się ponad 600 milionów kontenerów ładunkowych. Kontenery są często czyszczone pestycydami zapobiegającymi zniszczeniom towarów. Środki stosowane w tym celu są znane ze swoich właściwości toksycznych i drażniących oraz mogą mieć długotrwałe skutki dla układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego; przykładami takich środków są fosfina (PH3), bromek metylu (MeBr) i formaldehyd. Pracownicy portowi otwierający takie kontenery, na przykład w czasie kontroli celnych, mogą być narażeni na powyższe szkodliwe środki. W sprawozdaniu wskazuje się, że problem ten jest lekceważony.

Pomimo możliwych zagrożeń standardowe środki i dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia służące ochronie pracowników zostały wprowadzone jedynie w kilku przypadkach. Celem sprawozdania jest dokonanie przeglądu obecnego stanu wiedzy w tym zakresie oraz sformułowanie zaleceń dotyczących sposobu minimalizowania powyższych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Sprawozdanie — sporządzone w odpowiedzi na konieczność wskazaną przez komitet dialogu sektorowego Komisji Europejskiej — zawiera opis szeregu problemów, w tym:

 • Fumigowane kontenery prawie nigdy nie są opatrzone informacją o fumigacji.
 • Niewystarczające procedury bezpieczeństwa przy otwieraniu i rozładunku fumigowanych kontenerów.
 • Brak odpowiednich ocen ryzyka.
 • Brak jasnego, ujednoliconego protokołu badań służącego kontroli pod kątem pozostających fumigantów.
 • Niski poziom zgłaszania przypadków niepożądanych skutków dla zdrowia.

Szereg zmian obecnych praktyk może znacznie poprawić bezpieczeństwo i zdrowie zainteresowanych pracowników. Sprawozdanie zawiera szereg zapobiegawczych działań, strategii i zaleceń.

 • Nie należy otwierać kontenera, dopóki ocena ryzyka nie wykaże, że jest to bezpieczne. Może się ona opierać na dokumentach przewozowych lub zatwierdzonych badaniach atmosfery kontenera, w razie konieczności po dokonaniu jego wentylacji.
 • Należy wprowadzić odpowiednie urządzenia do monitorowania oraz ujednolicone procedury badań w odniesieniu do kontenerów poddanych fumigacji. Narzędzia stosowane do badania powinny wykrywać MeBr i PH3 (oraz w miarę możliwości inne fumiganty) przy wystarczającym poziomie czułości, tak aby dokładnie wykrywać poziom wynoszący co najmniej 10 % dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.
 • Należy egzekwować przepisy dotyczące etykietowania kontenerów poddanych fumigacji. Potrzebne jest jednolite podejście we wszystkich europejskich portach, aby konkurencja nie odbywała się kosztem bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Należy rozpoznawać kontenery mogące stwarzać ryzyko dla zdrowia pracowników – konieczne jest przejrzyste, standardowe etykietowanie (w tym stosowanie symboli w przypadku ewentualnego wystąpienia bariery językowej).
 • Tworzenie i wdrażanie standardowych procedur dotyczących odprowadzania gazów (wymiany powietrza) i wentylacji kontenerów poddanych fumigacji.
 • Rozprowadzanie pakietów informacyjnych z wytycznymi w zakresie środków ochrony indywidualnej i oceny ryzyka; powinny one być zrozumiałe dla wszystkich pracowników mogących mieć styczność z kontenerami poddanymi fumigacji.

Linki:

Uwagi dla redaktorów: 
1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przyczynia się do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-28 i spoza tych państw.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu