Komunikaty prasowe
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI - 28/07/2020 - 01:15

Pandemia COVID-19 zwiększa potrzebę ochrony pracowników przed ekspozycją na czynniki biologiczne

W nowym sprawozdaniu sporządzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dokonano podsumowania wyników dużego projektu celem odniesienia się do ekspozycji na czynniki biologiczne w pracy oraz związane z tym skutki zdrowotne. Pomimo że badanie przeprowadzono przed pojawieniem się pandemii COVID-19, ustalenia wynikające z projektu są szczególnie istotne z uwagi na obecną sytuację na świecie. Rezultaty obejmują swoim zakresem niektóre sektory, grupy szczególnie wrażliwe oraz systemy monitorowania.

Problemy zdrowotne na świecie stawiają systemy opieki zdrowotnej pod silną presją, zatem aby uchronić pracowników przed chorobami zakaźnymi, poza dostarczeniem środków ochrony indywidualnej należy wprowadzić środki ochronne.

Ekspozycja na czynniki biologiczne w miejscu pracy jest powszechna i wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami zakaźnymi, alergiami i nowotworami. Każdego roku w samej UE w wyniku chorób zakaźnych występujących w miejscu pracy umiera około 5 000 pracowników. Celem nowego sprawozdania EU-OSHA jest zwiększenie świadomości na ten temat i przedstawienie wiarygodnych informacji, które wspierają działania na rzecz utworzenia skutecznych środków zapobiegawczych.

Badanie miało na celu określenie i opisanie najważniejszych zagrożeń, a sprawozdanie dostarcza głębokich analiz dla pięciu sektorów/rodzajów zatrudnienia, które są szczególnie narażone na zagrożenia:

  • opieka zdrowotna,
  • zawody związane ze zwierzętami,
  • przetwarzanie odpadów i oczyszczanie ścieków,
  • hodowla roślin uprawnych,
  • zawody związane z odbywaniem podróży lub kontaktem z osobami podróżującymi.

W projekcie skoncentrowano się także na pojawiających się zagrożeniach, w tym bakteriach wielolekoopornych oraz rozpowszechnianiu czynników zakaźnych na większą skalę. Przykładowo pojawienie się w Europie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i epidemii COVID-19 związane było ze zjawiskiem globalizacji. Dyrektor wykonawcza EU-OSHA Christa Sedlatschek podkreśla wpływ, jaki pandemia wywiera na sektor ochrony zdrowia: „Problemy zdrowotne na świecie stawiają systemy opieki zdrowotnej pod silną presją, zatem aby uchronić pracowników przed chorobami zakaźnymi, poza dostarczeniem środków ochrony indywidualnej należy wprowadzić środki ochronne. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników służby zdrowia musi stanowić priorytet w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia COVID-19, która pokazała, jak ważne jest wprowadzanie istniejących metod ochrony prawnej”.

Eksperci, z którymi rozmawiano w ramach projektu, wypowiadali się na temat potrzeby opracowania planów operacyjno-ratowniczych, które polegać będą na przyznawaniu zasobów finansowych na zwalczanie przyszłych ognisk choroby. Wspomnieli oni także o tym, że informacje zebrane drogą obowiązkowych zgłoszeń mogą przyczynić się do wykrywania wczesnych oznak rozprzestrzeniania się choroby.

Istnieją ramy prawne na rzecz ochrony ludzi przed ekspozycją na czynniki biologiczne w miejscu pracy, jednak należy pogłębić wiedzę w tym przedmiocie. Jeśli zwalczanie zagrożeń ma przebiegać w lepiej zorganizowanej formie, ekspozycja na czynniki biologiczne i wynikające z nich problemy zdrowotne muszą być oceniane i udokumentowane. Mając to na uwadze, w badaniu przyjrzano się systemom monitorowania chorób i zagrożeń i przeanalizowano je. Zapewnienie pracodawcom i pracownikom większej ilości szkoleń i wytycznych także przyczyni się do zagwarantowania bardziej systematycznych metod zapobiegania.

W badaniu podkreśla się brak świadomości na temat ekspozycji na czynniki biologiczne we wszystkich sektorach, za wyjątkiem sektora ochrony zdrowia i laboratoriów. Ponadto takie grupy, jak osoby młode, pracownicy sprzątający i pracownicy obsługi technicznej, pracownicy migrujący i kobiety ciężarne, są szczególnie narażone na ryzyko. Konieczne jest zatem poprawienie dostępu do informacji i wdrażania szczególnych środków celem ochrony takich grup osób.

W studiach przypadku wykazano znaczenie rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań zbiorowych celem ich zwalczania. Przykładowo w Finlandii służby medycyny pracy skutecznie wykorzystały dane z zakresu nadzoru zdrowia w podejmowaniu ukierunkowanych interwencji na rzecz przeciwdziałania chorobom zawodowym. Wprowadzone środki skutecznie zmniejszyły liczbę przypadków i pomogły pracownikom rolnym, którzy doświadczyli problemów zdrowotnych.

W sprawozdaniu stwierdzono także, iż sektory dotknięte narażeniami niezamierzonymi potrzebują ogólnych wytycznych oraz że kluczowe jest dostarczanie pracownikom odpowiednich informacji. Istotne jest poszanowanie dla hierarchii środków kontroli określonych w prawodawstwie i nadawanie priorytetu zbiorowym środkom ochronnym względem środków indywidualnych.

Linki:

Uwagi dla redaktorów: 
1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE i państw spoza UE.

Obecnie można nas śledzić na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, YouTube bądź zaprenumerować nasz comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zarejestrować się i otrzymywać regularne wiadomości i informacje z EU-OSHA poprzez komunikaty RSS.

http://osha.europa.eu