You are here

Krajowe punkty centralne

National Focal Points

EU-OSHA posiada krajowe punkty centralne we wszystkich państwach członkowskich. Informacje na ich temat są ogólnodostępne.

Punkty centralne są wyznaczane przez władze krajowe na zasadzie oficjalnych przedstawicielstw EU-OSHA. Są to zazwyczaj krajowe ośrodki BHP, a ich podstawowe zadanie polega na wdrażaniu programów roboczych EU-OSHA.

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania krajowych punktów centralnych?

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 roku ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wymaga powołania do życia krajowego punktu centralnego, który będzie właściwym organem krajowym lub wskazaną przez niego instytucją krajową.

Krajowy punkt centralny ma obowiązek uwzględniać punkt widzenia partnerów społecznych na szczeblu krajowym zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką krajową .

Jak działają krajowe punkty centralne?

Każdy punkt centralny kieruje własną siecią trójstronną złożoną z organów rządowych oraz przedstawicieli stowarzyszeń pracowników i prawodawców. Krajowa sieć odzwierciedla sytuację w państwie członkowskim i nie jest tworzona przez EU-OSHA.

Wnosi ona wkład w pracę EU-OSHA i mechanizm rozpowszechniania produktów i informacji w danym kraju. Ponadto krajowe punkty centralne mają udział w planowaniu i realizacji kampanii EU-OSHA oraz wyznaczaniu ekspertów krajowych do udziału w grupach i spotkaniach Agencji.

Co z krajami nienależącymi do UE?

Jako kraje EOG, Norwegia, Islandia i Liechtenstein również posiadają krajowe punkty centralne, które w pełni uczestniczą w sieci punktów centralnych EU-OSHA, i są traktowane na takiej samej zasadzie co państwa członkowskie. Szwajcaria jako państwo EFTA także uczestniczy w sieci punktów centralnych EU-OSHA.

EU-OSHA wspiera ponadto krajowe punkty centralne w krajach objętych Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo na mocy rezolucji RB ONZ nr 1244/99, Czarnogóra i Serbia).