You are here

Zapobieganie nadużyciom i konfliktom interesów

EU-OSHA podejmuje wysiłki na rzecz poprawy zapobiegania nadużyciom finansowym, wykrywania ich i warunków prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz osiągnięcia odpowiedniego odszkodowania i skutku odstraszającego, przy zastosowaniu proporcjonalnych i odstraszających sankcji, i przestrzegania należytych procedur.

Zapobieganie nadużyciom

W tym celu przyjęła  ona też kompleksową strategię zwalczania nadużyć, w której określono obowiązki poszczególnych zainteresowanych stron.

Jest to zgodne z rozporządzeniem finansowym Agencji (art. 30 i 111) oraz z wymogami zawartymi w sporządzonym przez międzyinstytucjonalną grupę roboczą planie dotyczącym działań następczych w ramach wspólnego podejścia do przyszłości agencji UE.

Przydatne łącza

Zapobieganie konfliktom interesów 

EU-OSHA zobowiązuje się do zachowania rzetelności w zakresie decyzji i informacji od niej pochodzących i odwołuje się do odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane działania. Z tego względu zarządzanie konfliktami interesów i zapobieganie im odgrywa ważna rolę.

Po powołaniu i co 5 lat rada zarząd, rada wykonawcza oraz członkowie grup doradczych przedkładają deklaracje o braku konfliktu interesów wraz ze skróconym życiorysem zgodnie z polityką Agencji w sprawie zarządzania konfliktem interesów. Polityka obejmuje oświadczenie o ochronie prywatności, opisuje procedurę dotyczącą składania dokumentów, oceny i zatwierdzania deklaracji o braku konfliktu interesów oraz skróconych życiorysów i procedurę na wypadek nadużycia zaufania.

Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości deklaracje o braku konfliktu interesów i skrócone życiorysy dyrektora i kadry kierowniczej są ogólnie dostępne.

Zarząd przyjmie również strategię zwalczania nadużyć finansowych w Agencji.

Przydatne linki

Polityka Agencji w zakresie zarządzania konfliktami interesów, w tym oświadczenie o ochronie prywatności

Procedura dotycząca składania, oceny i zatwierdzaniadeklaracji o braku konfliktu interesów oraz skrócone życiorysy

Procedura na wypadek sprzeniewierzenia środków finansowych

Deklaracje zarządu, rady wykonawczej i grup doradczych o braku konfliktu interesów członków i ich skrócone życiorysy

Deklaracje o braku konfliktu interesów i skrócone życiorysy dyrektora wykonawczego i członków kadry kierowniczej