Zapobieganie nadużyciom i konfliktom interesów

EU-OSHA podejmuje wysiłki na rzecz poprawy zapobiegania nadużyciom finansowym, wykrywania ich i warunków prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz osiągnięcia odpowiedniego odszkodowania i skutku odstraszającego, przy zastosowaniu proporcjonalnych i odstraszających sankcji, i przestrzegania należytych procedur.

Zapobieganie nadużyciom

W tym celu przyjęła  ona też kompleksową strategię zwalczania nadużyć, w której określono obowiązki poszczególnych zainteresowanych stron.

Jest to zgodne z rozporządzeniem finansowym Agencji (art. 30 i 111) oraz z wymogami zawartymi w sporządzonym przez międzyinstytucjonalną grupę roboczą planie dotyczącym działań następczych w ramach wspólnego podejścia do przyszłości agencji UE.

Przydatne łącza

Zapobieganie konfliktom interesów 

EU-OSHA zobowiązuje się do zachowania rzetelności w zakresie decyzji i informacji od niej pochodzących i odwołuje się do odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane działania. Z tego względu zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi odgrywa ważną rolę.

Po mianowaniu i co 4 lata członkowie Zarządu i Rady Wykonawczej składają oświadczenie o braku konfliktu interesów zgodnie z polityką Agencji w zakresie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Na stronie można zapoznać się z przyjętymi oświadczeniami o braku konfliktu interesów. Takie same przepisy mają zastosowanie do ekspertów zewnętrznych.

Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości przyjęte oświadczenia o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej również są ogólnie dostępne.

Przydatne linki

Polityka Agencji w zakresie zarządzania konfliktami interesów

Przyjęte oświadczenia Zarządu, Rady Wykonawczej i grup doradczych o braku konfliktu interesów członków

Przyjęte oświadczenia o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej