Kto korzysta z działań EU-OSHA?

W ciągu ostatnich 25 lat EU-OSHA zbudowała i uruchomiła ogólnoeuropejską sieć partnerów w celu zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Kto skorzystał z tych 25 lat działalności?

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Przesłanie utworzenia EU-OSHA było proste i istotne: sprawić, aby Europa stała się bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem do pracy. Celem Agencji jest poszerzanie wiedzy i  zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w miejscu pracy oraz promowanie poprawy sytuacji w zakresie BHP poprzez docieranie do decydentów, przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz przekazywanie wiarygodnych informacji i udostępnianie praktycznych narzędzi.

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa to większość firm w Europie. Same tylko mikroprzedsiębiorstwa stanowią aż 95% z nich. Dlatego też działania EU-OSHA skierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw (MMP): nie tylko stanowią one ponad połowę siły roboczej w UE, ale również cierpią z powodu nieproporcjonalnie wysokiego odsetka wypadków i innych problemów w zakresie BHP. Duże przedsiębiorstwa coraz więcej inwestują w politykę w zakresie BHP, czego najwyraźniej brakuje w wielu MŚP, prawdopodobnie z powodu odczuwalnego lub rzeczywistego braku środków oraz często niedostatecznej wymiany informacji na temat skutecznego zarządzania BHP.

 © Konkurs fotograficzny EU-OSHA 2009 / Georgy Velichkov

W 2001 r. uznając, że MŚP są siłą napędową Europy i potrzebują wsparcia, UE wprowadziła programy finansowania. Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego EU-OSHA skorzystała z tej możliwości i stworzyła równoległy program, który działał w latach 2001-2003.

W samym tylko pierwszym roku prowadzenia programu wsparcie otrzymało 51 projektów, dotacje wyniosły od 25 tys. do 190 tys. euro, a łączna ich kwota sięgnęła 5 mln euro. Z inicjatywy tej skorzystało ponad pół miliona MŚP. Przeprowadzono ponad 15 tys. godzin szkoleń i seminariów na temat świadomości ryzyka i dobrych praktyk. Nie było zaskoczeniem, że popularność tego programu wzrosła tak, iż w drugim roku skorzystało z niego blisko 700 tys. MŚP.

Dzięki tym programom finansowania Agencja w pierwszych latach swej działalności mogła dotrzeć do wielu MŚP w całej Europie i nie tylko zwiększyć świadomość w zakresie BHP, lecz również nadać sobie lepszą zauważalność wśród przedsiębiorstw, które chce wspierać.

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa pozostają jednymi z głównych beneficjentów działalności EU-OSHA. Od Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który Agencja prowadzi od 2000 r., przez coroczne kampanie informacyjne na temat BHP, aż po sztandarowe kampanie Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – to główna część działań EU-OSHA prowadzonych z zamiarem dotarcia do małych przedsiębiorstw. Te 2-letnie kampanie mają na celu zwiększenie świadomości na temat istotnych zagadnień związanych z BHP dzięki wymianie dobrych praktyk oraz tworzeniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych oraz praktycznych narzędzi i zasobów. Wszystkie materiały związane z kampanią są łatwo zrozumiałe i proste w użyciu, a przez to ukierunkowane na potrzeby małych przedsiębiorstw, które mogą mieć trudności z przeznaczaniem czasu i pieniędzy na BHP.

Pierwsza z 2-letnich kampanii, zapoczątkowana w 2008 r. koncentrowała się na ocenie ryzyka będącej podstawą wszelkich skutecznych działań w zakresie BHP. W ramach tej kampanii powstała platforma interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA). OiRA jest specjalnie przeznaczona do wspomagania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Umożliwia ona utworzenie internetowych narzędzi sektorowych, dzięki którym można skutecznie oceniać rodzaje ryzyka i nimi zarządzać. OiRA pomogła już tysiącom małych przedsiębiorstw przeprowadzić oceny ryzyka w prosty i opłacalny sposób.

© EU-OSHA –  Zorganizowana przez EU-OSHA konferencja wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa i zdrowia w MMP – 19 czerwca 2018 r., Bruksela

W czerwcu 2018 r. EU-OSHA zorganizowała w Brukseli konferencję na temat poprawy BHP w małych przedsiębiorstwach w Europie. UE oraz partnerzy krajowi i międzynarodowi omawiali wyniki 3-letniego projektu SESAME (Bezpieczne Małe Przedsiębiorstwa i Mikroprzedsiębiorstwa). Głównym zaleceniem było zaangażowanie wszystkich partnerów i połączenie wysiłków w docieraniu do MMP. Projekt ten zaowocował również dużym zbiorem przykładów dobrych praktyk dostosowanych do potrzeb MMP w ponad 60 branżach.

Kto jeszcze?

Chociaż EU-OSHA prowadzi swoje działania głównie dla MŚP, nie tylko one z nich korzystają, lecz także:

  • decydenci na szczeblu unijnym i krajowym
  • pracownicy i pracodawcy oraz ich przedstawiciele
  • specjaliści i badacze w dziedzinie BHP
  • rządy krajowe.

Oczywiste jest, że beneficjenci działań EU-OSHA stanowią liczną grupę. Jednak cel Agencji pozostaje wyraźny i zasadniczy: sprawić, aby Europa stała się bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem do pracy.