Seminarrapporter

"Workplace risks affecting reproduction"

Seminaret om risikoer på arbeidsplassen som påvirker reproduksjonsevnen, "Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action", ble organisert av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU OSHA) 15.–16. januar 2014 hos og i samarbeid med ANSES i Paris, som er fransk mat-, miljø- og HMS-myndighet. Ca. 60 deltakere fra ulike medlemsstater deltok.  Det er ikke bare kjemikalier som utgjør en reproduksjonsrisiko på arbeidsplassen – det finnes mange andre, både fysiske, biologiske, ergonomiske og andre faktorer. Spørsmålet om reproduksjonsrisiko har hittil fokusert mest på kvinner, og særlig gravide, men reproduksjonstoksiske risikoer kan påvirke både kvinners og menns reproduksjonshelse, og kan til og med påvirke kommende generasjoner. Men kunnskapen er begrenset og bevisstheten lav. Målet med seminaret var å stimulere til debatt om reproduksjonsrisikoer på arbeidsplassen og om hvordan få i stand en konstruktiv dialog mellom de berørte parter, i tillegg til å presentere de foreløpige resultatene av EU-OSHAs forskning. 

Event Details

Sted: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Startdato: 
15/01/2014 - 13:30
Sluttdato: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26