You are here

Publikasjoner
22/02/2018

Infoark: Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen

Infoark: Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen

Dette infoarket gir en oversikt over den rettslige rammen for farlige stoffer på arbeidsplassen i Den europeiske union, med fokus på tre europeiske direktiver: Arbeidsmiljødirektivet (rammedirektivet), direktivet om kjemiske agenser og direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer.

Det skisseres sju trinn for risikoforebygging, og et utvalg av gratis, interaktive e-verktøy for enklere risikovurdering, som OiRA, listes opp.

STOP-prinsippet, hierarkiet av forebyggende tiltak som skal treffes etter fareidentifikasjon, beskrives også.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV