Verdien av HMS og samfunnskostnadene knyttet til arbeidsrelaterte skader og sykdommer
22/07/2019 Type: Reports 116 sider

Verdien av HMS og samfunnskostnadene knyttet til arbeidsrelaterte skader og sykdommer

Keywords:God HMS-praksis er bra for bedriften, Policy Makers

Denne rapporten beskriver funnene fra den andre fasen av EU-OSHAs prosjekt for å estimere kostnadene for arbeidsrelaterte skader, sykdommer og dødsfall på europeisk nivå. Det ble utviklet to tilnærminger for å estimere kostnader: en nedenfra-og-opp-tilnærming basert på individuelle kostnadskomponenter – direkte, indirekte og immaterielle kostnader, og en ovenfra-og-ned-tilnærming basert på internasjonale data om den økonomiske belastningen ved skader og sykdom.

Kostnadsestimatene fokuserer på fem medlemsland – Finland, Tyskland, Nederland, Italia og Polen – som tilstrekkelige data er tilgjengelige for og som er valgt for å representere Europas mangfoldige geografi, næringer og sosiale systemer. Resultatene fra hver modell blir sammenlignet, styrkene og svakhetene vurdert, og implikasjoner for beslutningstakere utforsket.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet