Sikkerhet og helse i små og svært små bedrifter i EU: fra arbeidsplassens synspunkt
19/06/2018 Type: Reports 163 sider

Sikkerhet og helse i små og svært små bedrifter i EU: fra arbeidsplassens synspunkt

Keywords: Svært små bedrifter

Denne rapporten presenterer funnene fra en studie om forståelser av og erfaringer med HMS i 162 små og svært små bedrifter fra ulike bransjer i ni EU-medlemsstater: Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italia, Romania, Sverige og Storbritannia. For hvert case ble det foretatt bedriftsbesøk og intervjuer med eieren/direktøren og en ansatt og gjennomført observasjoner av bedriftens virksomhet.

Noe av det disse studiene av små og svært små bedrifter avdekket, var en utbredt, svært reaktiv holdning der ”sunn fornuft” ble betraktet som et tilstrekkelig HMS-tiltak, og helserisikoene ble undervurdert. Det er også en del innlysende eksterne faktorer som påvirker virksomheten og HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter, deriblant nasjonale lover og forskrifter og sosioøkonomisk kontekst. Rapporten drøfter implikasjonene av disse holdningene og kontekstene.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet