Tidligere Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene (tidligere kalt "De europeiske arbeidsmiljøukene") har blitt organisert siden 2000.

I 2007 ble hver kampanjes varighet økt fra ett til to år for å ta hensyn til at det voksende behovet for å skape bevissthet om HMS-spørsmål på forskjellige nivåer ved å gjøre data, informasjon og verktøy tilgjengelige over et lengre tidsrom.

Kampanjene har fortsatt å vokse i omfang, med:

  • et bredere og sterkere nettverk av interessenter og kampanje- og mediepartnere som bidrar aktivt i kampanjene
  • mer kampanjemateriell som produseres og distribueres eller gjøres tilgjengelig på nett
  • bredere mediedekning som når ut til et mer mangfoldig og internasjonalt publikum
  • utvikling av flere ressurser og nye initiativer

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjenes suksess og evne til å gjøre seg bemerket i organisasjoner på forskjellige nivåer og påvirke holdninger både "på gulvet " og blant politiske beslutningstakere, skyldes for en stor del innsatsen til medlemmene i nettverket av partnere, hvor all slags profesjonelle profiler og en mange forskjellige sektorer er representert.  Dette nettverket er et helt sentralt element i arbeidet for å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen i ulike sektorer over hele Europa.

Les mer om tidligere kampanjer

2016–2017: Gode arbeidsplasser hele livet

Kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet gjaldt viktigheten av et bærekraftig arbeidsliv – altså trygge og sunne arbeidsforhold fra starten til slutten av en persons arbeidsliv. Etter hvert som den europeiske arbeidsstyrken eldes og pensjonsalderen øker, blir det stadig viktigere at arbeidsvilkårene er trygge, sunne og rettferdige. Da vil folk være i stand til å arbeide lenger og fortsatt ha god helse når de går av med pensjon. Kampanjen rettet oppmerksomheten mot måter å styre HMS-arbeidet på i lys av en aldrende arbeidsstyrke og oppmuntret til utveksling av informasjon og god praksis. Endringer i alderssammensetningen påvirker de fleste arbeidsplasser i Europa. Ved å innføre tiltak for å sikre at arbeidet er bærekraftig, kan imidlertid bedrifter og organisasjoner redusere de negative effektene og øke produktiviteten slik at arbeidet blir tryggere og sunnere for alle.
Du kan besøke det arkiverte nettstedet her.

2014 - 2015: Gode arbeidsplasser forebygger stress

healthy workplaces campaign 2014

Stress er det nest hyppigst rapporterte arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa og antas, sammen med andre psykososiale risikofaktorer, å stå for over halvparten (50–60 %) av alle tapte arbeidsdager. Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan ha store negative konsekvenser for arbeidstakernes helse.

Psykososial risiko finnes på alle arbeidsplasser, men selv med knappe ressurser kan de vurderes og mestres på en vellykket måte. Kampanjen har som mål å støtte og veilede arbeidstakere og arbeidsgivere om håndtering av arbeidsrelatert stress og psykososial risiko, og å fremme bruken av praktiske, brukervennlige verktøy som gjør dette mulig.

2012 - 2013: Samarbeid, ledelse og medvirkning

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen 2012

Arbeidsmiljøorganets kampanje for 2012–2013 fokuserer på risikoforebygging. Enkelt sagt handler forebygging om å håndtere arbeidsrelaterte risikoer med et overordnet mål om å redusere arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer.

Det øverste ansvaret for risikohåndtering på arbeidsplassen ligger hos arbeidsgiveren og toppledelsen, men dette arbeidet er helt avhengig av aktiv medvirkning fra arbeidstakerne.

I denne kampanjen legges det derfor særlig vekt på samkjøring av toppledelsens og eiernes lederskap og medvirkningen fra de ansatte.

2010 - 2011: Sikkert vedlikehold


Vedlikehold er en svært vanlig aktivitet som berører alle arbeidsplasser i alle bransjer og har betydning for alle arbeidstakere, uansett nivå (ikke bare dem som har ordet "vedlikehold" i stillingsbeskrivelsen).

Denne kampanjen la vekt på at sikkert vedlikehold er viktig og utgjør kjernen i god HMS-praksis.

Selv om de særskilte trekkene vil variere fra en bransje til en annen (avhengig av for eksempel typen maskiner som brukes), er det likevel noen prinsipper for godt vedlikehold som er felles for alle Europas arbeidsplasser.

Målene med kampanjen

  • skape bevissthet om betydningen av vedlikehold for arbeidstakernes sikkerhet og helse, risikoene forbundet med vedlikehold, og nødvendigheten av å utføre vedlikeholdsarbeid på en sikker måte
  • skape bevissthet om arbeidsgivernes juridiske og generelle ansvar for å gjennomføre sikkert vedlikehold, og den forretningsmessige nytten av dette
  • fremme en enkel, strukturert tilnærming til HMS-styring og vedlikehold, basert på hensiktsmessig risikovurdering (de ”fem grunnleggende reglene”)

Det overordnede målet er naturligvis å bidra til å redusere antallet personer som blir skadet eller får helseproblemer som følge av dårlig eller manglende vedlikehold – i dag og i framtiden.

Mer informasjon:

2008 - 2009: Risikovurdering


Risikovurdering er hjørnesteinen i HMS-styringen på arbeidsplassen.

Kampanjens overordnede mål var å fremme en integrert tilnærming til risikovurdering og bistå organisasjoner med å innføre systematiske risikovurderinger og handle i tråd med resultatene.

Kampanjen hadde som mål å øke bevisstheten om den lovpålagte plikten arbeidsgivere har til å utføre risikovurderinger, men også å «avmystifisere» risikovurderingsprosessen: Risikovurderinger behøver ikke nødvendigvis være kompliserte, byråkratiske eller en oppgave som bare eksperter kan utføre. Den tok til orde for en enkel, trinnvis tilnærming og for at også arbeidsstyrken involveres og rådspørres.

Vårt elektroniske interaktive risikovurderingsverktøy (OiRA) er et resultat av denne kampanjen og kan ses på som det 21. århundrets løsning på utfordringen med å fremme sikkerhet og helse i mikrobedrifter og små bedrifter. OiRA-prosjektet vil kunne hjelpe flere tusen små bedrifter over hele EU med å gjennomføre risikovurderinger på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Mer informasjon:

2007 - 2008: Et sikkert og godt arbeidsmiljø-initiativet


Et sikkert og godt arbeidsmiljø-initiativet hadde som mål å gi arbeidsgivere og arbeidstakere i små og mellomstore bedrifter (SMBer) enkel tilgang til informasjon om hvordan de kunne gjøre arbeidsplassen sikrere, sunnere og mer produktiv.

Kampanjen omfattet 12 EU-medlemsstater: Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria og Romania, samt Tyrkia og Kroatia.

Målgruppen for kampanjen var SMBer, og budskapet var: «Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.»

Mer informasjon: OSHwiki

2007: Lett byrden (muskel- og skjelettlidelser)


Muskel- og skjelettlidelser som rammer kroppens muskler, ledd, sener, leddbånd og nerver, er den største årsaken til fravær fra arbeidet i praktisk talt alle EU-medlemsstater.

Denne kampanjen hadde som mål å fremme en integrert tilnærming til dette problemet ved å legge vekt på at arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter burde jobbe sammen for å håndtere slike lidelser.

Den la vekt på å «lette byrden», dvs. ikke bare de byrdene som bæres, men også f.eks. alle de belastninger som kroppen utsettes for på grunn av faktorer i arbeidsmiljøet og tempoet arbeidsoppgavene utføres i.

Den understreket også betydningen av arbeidet med å rehabilitere dem som er rammet eller har vært rammet av muskel- og skjelettlidelser slik at de kan returnere til arbeidsplassen og bli stående i jobb.

Mer informasjon: Muskel- og skjelettlidelser

2006: Trygg start – unge arbeidstakere


Fokuset for denne kampanjen var å sikre at unge mennesker får en trygg og sunn start på arbeidslivet.

Unge mennesker er særlig sårbare i arbeidslivet, ettersom HMS-regelverket ofte er dårlig tilpasset denne gruppen arbeidstakere.

Mange av ulykkene og helseproblemene som rammer unge arbeidstakere, kan imidlertid forebygges, og unge mennesker er mottakelige for HMS-informasjon og vil gjøre en innsats for å beskytte seg når de blir kjent med potensielle farer.

Kampanjen tok blant annet sikte på å fremme bevisstheten blant arbeidsgivere og unge arbeidstakere om risikoer på arbeidsplassen samt på skoler og høyskoler, og den forsøkte å nå ut til ungdommen i ung alder for å innprente en risikoforebyggingskultur hos dem.

Mer informasjon: Unge arbeidstakere

2005: Stopp det bråket!


Flere titalls millioner arbeidstakere i Europa eksponeres for potensielt farlige støynivåer i minst en firedel av arbeidstiden, og det er ikke bare arbeidere i bransjer som bygg og anlegg eller produksjonsindustri som er i faresonen.

Støy kan være et problem på mange arbeidsplasser, i alt fra fabrikker og gårdsbruk til callsentre og konserthus.

Kampanjen fokuserte på temaet støyhåndtering på arbeidsplassen, og slagordet var «Støy på arbeidsplassen – det kan koste deg mer enn bare hørselen».

Mer informasjon: OSHwiki

2004: Sikkerhet på byggeplassen


Bygg og anlegg er en av de største bransjene i Europa.

Dessverre har den også en av de dårligste statistikkene når det gjelder helse og miljø på arbeidsplassen, et problem som koster bedriftene og skattebetalerne milliarder av euro hver år i tillegg til de forferdelige lidelsene det medfører for mennesker.

Kampanjen tok sikte på å hjelpe aktørene i bransjen med å utvikle et tryggere, sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø.

Mer informasjon: OSHwiki

2003: Farlige stoffer – håndter med forsiktighet


Over hele Europa eksponeres millioner av arbeidstakere for farlige stoffer på arbeidsplassen, og dersom risikoene dette medfører ikke kontrolleres, kan det skade menneskers helse på mange forskjellige måter.

Ifølge europeisk regelverk har arbeidsgivere plikt til å håndtere denne typen risikoer, og det foreligge store mengder veiledningsmateriale for arbeidsgivere og arbeidstakere, men rådene må omsettes i praksis for å verne om arbeidstakernes helse.

Et sentralt mål for denne kampanjen var å øke bevisstheten om risikoene, og å stimulere til tiltak for å redusere helserisikoene ved bruk av farlige stoffer.

Mer informasjon: Farlige stoffer

2002: Stress


Stress er årsaken til at millioner av dagsverk går tapt hvert eneste år.

Altfor mange stressofre lider i stillhet, og for mange selskaper innser ikke i hvor stor grad stress går ut over forretningsresultatene.

Kampanjen fokuserte på forebygging og håndtering av stress på arbeidsplassen.

Mer informasjon: Stress

2001: Suksess vil si ingen ulykker


Hvert eneste år omkommer tusenvis av mennesker i arbeidsulykker i Den europeiske union, og det inntreffer millioner av ulykker som fører til sykefravær i mer enn tre dager.

Problemet er spesielt akutt i små og mellomstore bedrifter.

Kampanjen fokuserte på forebygging av arbeidsrelaterte ulykker.

Mer informasjon: Temaer

2000: Muskel- og skjelettlidelser


Muskel- og skjelettlidelser er en av de vanligste arbeidsrelaterte sykdommene som rammer millioner av europeiske arbeidstakere i alle sektorer, og koster arbeidsgiverne milliarder av euro.

Mye av problemet kan imidlertid forebygges eller reduseres ved å følge eksisterende helse- og sikkerhetsbestemmelser og råd om god praksis.

Den første EU-OSHA-kampanjen fokuserte på effektiv håndtering av risikoene for muskel- og skjelettlidelser.

Mer informasjon: Muskel- og skjelettlidelser

Mer informasjon: Temaer

Europeisk SLIC-kampanjer

Europeiske kampanjer i regi av SLIC (Committee of Senior Labour Inspectors):