You are here

Hovedpunkter
29/06/2017

På vei mot et aldersvennlig arbeidsliv i Europa: et livsløpsperspektiv på arbeid og aldring fra EU-byråer

EUs befolkning og arbeidsstyrke blir eldre. Dette har implikasjoner for sysselsetting, arbeidsvilkår, levestandard og velferd. Hva kan vi gjøre for å løse disse utfordringene? En ny rapport, som er samordnet av EU-OSHA, viser hvordan informasjon fra fire byråer kan støtte utforming av kompletterende politikk der helheten er større enn summen av alle delene. Rapporten bygger på ekspertisen byråene har på hver sine områder, tar for seg de ulike utfordringene som er forbundet med den aldrende arbeidsstyrken, og vurderer innovative løsninger.

  • EU-OSHA presenterer eksempler på integrerte politiske tilnærminger til helse og sikkerhet på arbeidsplassen for en aldrende arbeidsstyrke.
  • Eurofound undersøker arbeidsforholdene for arbeidstakere i alle aldre og relaterte utfall knyttet til bærekraft i sysselsettingen, og ser på hvordan politiske tiltak kan bidra til lengre yrkesaktive liv.
  • Cedefop undersøker hvordan yrkesrettet utdanning og opplæring kan brukes for å støtte aktiv aldring på arbeidsplassen.
  • EIGE betrakter spørsmålet ut fra et kjønnsperspektiv og drøfter de ulike utfordringene menn og kvinner står overfor.

Rapporten beskriver også konsekvensene av langsiktige demografiske trender for sysselsettingen, og ser nærmere på verdien av livslang deltakelse i læring. Den tar til slutt til orde for løsninger som fremmer aktiv aldring, og som sikrer at eldre arbeidstakere holder seg aktive, kvalifisert og sysselsatt.

Les hele rapporten

Finn ut mer om prosjektet «Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder»

Finn ut mer om EU-OSHAs kampanje Gode arbeidsplasser hele livet