Hvordan kan vi beskytte arbeidstakeres helse og velvære ved håndtering av farlige legemidler?

Image

En ny veileder fra Europakommisjonen kommer med viktige råd til både arbeidsgivere og arbeidstakere om hvordan eksponering for farlige legemidler skal håndteres.

Farlige legemidler kan forårsake kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) hos arbeidstakere som eksponeres for dem. Av den grunn er det viktig å ha forsvarlige styringspraksiser på plass. 

Eksponering kan påvirke helsearbeidere så vel som renholdere, vaskeriarbeidere eller avfallsarbeidere, og rådene i veilederen er skreddersydde for potensielle arbeidstakergrupper som kan bli eksponert.

Veilederen er ikke bindende og rådene gis uten at det berører nasjonale bestemmelser, noe som betyr at de kan tilpasses eventuelle juridiske krav i de enkelte landene.

Se veiledningen for sikker håndtering av farlige legemidler på arbeidsplassen

Lær mer