Kampanjen for 2018–2019: Et sikkert og godt arbeidsmiljø håndterer farlige stoffer

Future Healthy Workplaces Campaigns

Eksponering for farlige stoffer er mye vanligere på europeiske arbeidsplasser enn de fleste tror. Farlige stoffer på i arbeidsmiljøet kan forårsake mange forskjellige helseproblemer og sykdommer og er i tillegg en sikkerhetsrisiko. Kampanjen for 2018–2019 tar sikte på å øke bevisstheten om risikoene som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør, og fremme en kultur for risikoforebygging.

Målene med kampanjen

 • Å øke bevisstheten om betydningen av å forebygge risikoen ved farlige stoffer og bidra til å oppklare vanlige misforståelser.
 • Å fremme risikovurdering ved å gi informasjon om praktiske verktøy og skape muligheter for deling av god praksis som særlig fokuserer på:
  • å fjerne eller erstatte farlige stoffer på arbeidsplassen
  • hierarkiet av forebyggende tiltak (altså følge hierarkiet beskrevet i regelverket slik at det alltid er den mest effektive typen tiltak som velges).
 • Å øke bevisstheten om risikoene knyttet til eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen ved å bidra til utveksling av god praksis; EU-OSHA har undertegnet avtalen som forplikter dem til EUs veikart for kreftframkallende stoffer.
 • Å målrette arbeidet mot arbeidstakergrupper med spesielle behov og høyere risiko ved å tilby spesialtilpasset informasjon og eksempler på god praksis. Risikoen kan være ekstra stor fordi disse arbeidstakerne mangler erfaring eller informasjon eller er fysisk mer sårbare, fordi de hyppig skifter jobb eller arbeider i bransjer der det er lite bevissthet om problemene, eller fordi de har en høyere eller annerledes fysiologisk sensitivitet (f.eks. unge lærlinger eller forskjeller mellom menn og kvinner).
 • Å øke kunnskapen om regelverket som allerede er på plass for å beskytte arbeidstakerne, og sette søkelyset på politikkutforming.

Begrunnelse

Selv om det allerede finnes mye regelverk på plass for å beskytte arbeidstakere mot farlige stoffer, utgjør farlige stoffer fortsatt en stor risiko for helsen og sikkerheten på arbeidsplassene. Mange mennesker i Den europeiske union eksponeres for farlige stoffer på jobb. Det er dessuten ikke alltid at man ser farene eller helt har forstått dem – det kan være avgasser eller støv, og eksponering kan skje ved uhell hvis ikke de rette tiltakene er truffet. Ofte gjøres ikke noe før det er for sent.

Gjennom samarbeid kan ledelse og ansatte bygge opp en sterk kultur for risikoforebygging, der erstatning er en del av rutinene for forebygging og beskyttelse. En fullstendig risikovurdering er et viktig trinn i denne prosessen.

Kampanjearrangementer

Noen viktige datoer i kampanjen er:

 • EU-partnerskapsmøte: Mars 2018
 • Lansering av kampanjen og Prisen for god praksis: April 2018
 • Den europeiske arbeidsmiljøuken: Oktober 2018
 • Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen: November 2018
 • Seminar om utveksling av god praksis: 2. kvartal 2019
 • Den europeiske arbeidsmiljøuken: Oktober 2019
 • Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen: November 2019
 • Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø og utdeling av Prisen for god praksis: November 2019

Hvem kan delta? Hvordan kan jeg engasjere meg?

Alle som er interessert i HMS, er hjertelig velkommen til å delta. Vi oppfordrer særlig følgende grupper til å la seg høre i kampanjen:

 • EU-OSHAs kontaktpunkter og deres nettverk,
 • partene i arbeidslivet (på europeisk og nasjonalt plan),
 • bransjekomiteer for sosial dialog,
 • politiske beslutningstakere (på europeisk og nasjonalt plan),
 • større selskaper, bransjeorganisasjoner og sammenslutninger av små og mellomstore bedrifter,
 • EU-institusjoner og deres nettverk (Enterprise Europe Network),
 • europeiske ikke-statlige organisasjoner,
 • HMS-fagfolk og deres organisasjoner,
 • forskningsmiljøer innen HMS,
 • nasjonale arbeidstilsyn og relaterte organisasjoner,
 • media.

Det er mange måter du kan engasjere deg på. For eksempel kan du (eller organisasjonen din):

 • øke bevissthet ved å spre kampanjemateriell
 • organisere arrangementer og aktiviteter
 • bruke og fremme bruken av de praktiske verktøyene
 • bli en offisiell kampanjepartner
 • besøke kampanjenettstedet og følge kampanjens emneknagg #EUhealthyworkplaces på sosiale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn).

Praktisk hjelp

Du finner et stort utvalg av ressurser på kampanjens eget nettsted på www.healthy-workplaces.eu, inkludert:

 • en omfattende kampanjeveiledning
 • serier med infoark om prioriterte emner
 • et praktisk e-verktøy som gir veiledning om håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen
 • en database som inneholder case-studier, verktøy og annet materiell for god praksis
 • presentasjoner, plakater, brosjyrer og infografikk som kan brukes til å fremme kampanjen
 • kampanjeverktøykassen som hjelper deg med kampanjeaktivitetene dine
 • database med audiovisuelt materiell for bevisstgjøring og animasjonsvideoer med Napo
 • nyttige lenker.