HMS-puls – Arbeidsmiljø og helse på arbeidsplasser etter pandemien

HMS-pulsundersøkelsen «Flash Eurobarometer – OSH Pulse survey» som ble utført i oppdrag av EU-OSHA, gir verdifull innsikt i en rekke innvirkninger som koronapandemien har hatt på arbeidstakeres helse og velvære og relaterte arbeidsplasstiltak, også i samband med den økende bruken av digitale teknologier på arbeidsplassen.

Våren 2022 ble et representativt utvalg av over 27 000 sysselsatte arbeidstakere intervjuet på telefon i alle EUs medlemsstater, pluss Island og Norge.

Undersøkelsen fokuserte på psykiske og fysiske helsebelastninger som arbeidstakere konfronteres med og arbeidsmiljøtiltak implementert på arbeidsplassene deres. Mer spesifikt tar undersøkelsen for seg følgende områder:

  • Psykososiale risikofaktorer, stress og psykisk helse
  • Helsefunn
  • Forebyggende arbeidsmiljøtiltak med fokus på psykisk helse
  • Meninger og erfaringer knyttet til HMS på arbeidsplassen
  • Digitalisering og bruk av digitale teknologier

Funnene presenteres i en oversiktsrapport og et sammendrag, mens 29 faktaark om de forskjellige landene gir et innblikk i de nasjonale resultatene og en infografikk gir en rask oversikt over hovedfunnene.

Resultatene fra undersøkelsen støtter EU-OSHAs aktiviteter innen Digitalisering av arbeidslivetPsykososiale risikofaktorer og stress på arbeidsplassen og Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter. Dybdeanalyse av spesifikke emner vil gi ytterligere interessante funn.