Hvorfor HMS-arbeid lønner seg – samfunnsverdien av HMS

Image

Dette datavisualiseringsverktøyet viser hovedfunnene i et prosjekt som er gjennomført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), det finske Social- och hälsovårdsministeriet (MSAH), det finske arbetshälsoinstitutet (FIOH), HMS-institutet i Singapore, International Commission on Occupational Health (ICOH) og EU-OSHA for det formål å utarbeide oppdaterte globale anslag over arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Statistikken er basert på tilgjengelige data på internasjonalt plan og har hovedsakelig støttet seg på datakilder hos Verdens helseorganisasjon (WHO) og ILO.

Helsejusterte leveår (DALY) er brukt som måleenhet for yrkesskader og arbeidsrelatert sykdom. Disse anslagene presenteres i samarbeid med ILO på Den 21. verdenskongressen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen i Singapore i september 2017.

Verktøyet gir en lettfattelig visuell presentasjon av data over samfunnets kostnader som følge av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Det dekker hele verden og gir også mulighet for å vise mer detaljerte data for hver enkelt medlemsstat i EU. Samfunnskostnadene oppgis som beløp og i prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). For EU vises dessuten hvordan helsejusterte leveår fordeler seg på de viktigste arbeidsrelaterte årsakene (kreft, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser og skader).

Verktøyet inneholder også en ordliste over hyppig brukte begreper og en detaljert beskrivelse av forskningsmetodene som er brukt.

Få tilgang til visualiseringsverktøyet