Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER) er en omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan arbeidsplassene i Europa i praksis håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer.

Tusenvis av virksomheter og organisasjoner over hele Europa blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som fokuserer på:

Resultatene fra disse intervjuene suppleres av sekundæranalyser av en rekke dyptgående studier som fokuserer på bestemte emner. Studiene bruker kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å gjøre det lettere å forstå de viktigste funnene fra undersøkelsen.

ESENER-3 (2019)

Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-3) har blitt gjennomført i 2019. Feltarbeidet omfatter over 45 000 virksomheter i alle størrelsesklasser og bransjer i 33 land i Europa. 

De første resultatene er nå tilgjengelige. Flere rapporter og en datavisualisering følger i 2020 og senere.

ESENER-2 (2014)

Feltarbeidet for den andre ESENER-runden ble gjennomført i løpet av sommeren og høsten 2014. Undersøkelsen gir et uvurderlig, oppdatert øyeblikksbilde av hvordan risikoer på arbeidsplassen, og særlig psykososiale risikoer, håndteres i Europa.

Fokuset på nye og framvoksende risikoer innebærer at svarene belyser HMS-aspekter som hittil har vært lite påaktet, men som blir stadig viktigere – blant annet psykososiale risikoer, som er en kilde til økende bekymring på europeiske arbeidsplasser.

2014-utgaven av spørreundersøkelsen går mer i dybden og favner bredere enn den første. I tillegg er utvalgsstørrelsene 50 % større, og i tre land er de nasjonale utvalgene særskilt utvidet. ESENER-2 inkluderer for første gang mikrobedrifter med 5 til 10 ansatte og landbruksbedrifter. Fem nye land – Albania, Island, Nord-Makedonia, Montenegro og Serbia har blitt lagt til de 31 som ble tatt med i 2009.

Noen av emnene som dekkes er:

 • Muskel- og skjelettlidelser
 • Organisering av HMS-styring
 • Tilnærminger til arbeidstakermedvirkning på HMS-området.

ESENER gir svært viktige data til politiske beslutningstakere og forskere på nasjonalt og europeisk nivå. Det finnes ingen annen kilde til informasjon på EU-nivå om hvordan HMS-problemstillinger blir håndtert på arbeidsplassene. ESENER spiller en nøkkelrolle ved at den hjelper EU-OSHA å produsere informasjon som er sammenlignbar på tvers av land, og som kan bidra til utformingen av politikk på HMS-området.

Med det interaktive analyseverktøyet for undersøkelsen kan du vise og dele ESENER-data.

Allerede tilgjengelig:

De sekundære analysene av denne mer omfattende spørreundersøkelsen dekker flere nøkkelområder og gir følgende resultater:

ESENER 2014 datasettet er tilgjengelig via UK Data Archive (UKDA) fra University of Essex og GESIS.

ESENER-1 (2009)

Den første ESENER-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2009, omfattet nærmere 36 000 intervjuer med ledere og HMS-representanter. Alle EU-medlemsstatene i EU pluss Tyrkia, Norge og Sveits ble dekket – 31 land i alt. Intervjuobjektene arbeidet i organisasjoner i privat og offentlig sektor med mer enn 10 ansatte.

Med det interaktive analyseverktøyet for undersøkelsen kan du vise og dele ESENER-datadata.

Les mer om de viktigste funnene:

 • European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) – Managing safety and health at work (2010): Oversiktsrapport på engelsk og Sammendrag på 24 språk

Du kan også laste ned funnene fra den sekundære analysen:

 • Kvalitativ etterevaluering av ESENER (2014): Oversiktsrapport og Viktige funn på engelsk.
 • Analyse av determinanter for HMS-praksis i et utvalg av EU-medlemsstater (2013): Oversiktsrapport på engelsk, Sammendrag på 8 språk ogVedlegg på engelsk
 • Et sammendrag av fire rapporter med sekundære analyser: Forstå HMS-styring på arbeidsplassen, psykososiale risikoer og arbeidstakermedvirkning gjennom ESENER (2012): Sammendrag på 24 språk
 • Worker representation and consultation on health and safety - An analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (2012): Oversiktsrapport på engelsk og Teknisk vedlegg 1 og 2 på engelsk
 • Management of occupational safety and health - Analysis of the findings of the ESENER (2012): Oversiktsrapport og Teknisk vedlegg 1 og 2 på engelsk
 • Management of psychosocial risks at work - An analysis of the findings of the ESENER (2012): Oversiktsrapport og Teknisk vedlegg 1 og 2 på engelsk
 • Drivers and barriers for psychosocial risk management: an analysis of the findings of the ESENER (2012): Oversiktsrapport på engelsk

Ytterligere undersøkelser og statistikk om HMS:


ESENER 2009 datasettet er tilgjengelig via UK Data Archive (UKDA) fra University of Essex og GESIS.