Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network (EEN) hjelper bedrifter med å innovere og vokse internasjonalt. Det er verdens største støttenettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner.

Nettverket er aktivt over hele verden. Det samler eksperter fra medlemsorganisasjoner som er kjent for sitt fremragende arbeid innen bedriftsstøtte.

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (Communication Partnership Project – CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av HMS i små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, inkludert nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EEN-medlemmene er noen av de viktigste partnerne som hjelper EU-OSHA med å nå dets mål, sammen med Generaldirektoratet for det indre marked, industri, entreprenørskap og små og mellomstore bedrifter (DG GROW), European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) samt EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter.

Generaldirektoratet for det indre marked, industri, entreprenørskap og små og mellomstore bedrifter:

Generaldirektoratet for det indre marked, industri, entreprenørskap og små og mellomstore bedrifter (DG GROW) er Europakommisjonens tjeneste som er for å fullføre det indre marked for varer og tjenester, bidra til å gjøre EU til en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi, fremme entreprenørskap og vekst ved å redusere den administrative byrden på små bedrifter, lette tilgang til finansiering for små og mellomstore bedrifter (SMB) og støtte EU-bedrifters tilgang til internasjonale markeder, fremme politikkutforming for beskyttelse og håndheving av industrielle eiendomsrettigheter, koordinere EUs posisjon og forhandlinger i det internasjonale immaterielle rettighetssystem (IPR) og bistå innovatører i effektivt anvendelse av IP-rettigheter.

European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA):

 

Det europeiske innovasjonsrådet og forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter «European Innovation Council and SMEs Executive Agency» (EISMEA) ble opprettet 1. april 2021. Målet er å styrke innovasjon i det indre markedet ved å skape sterke synergier som støtter gjenopprettingen av den europeiske økonomien og samle alle aktivitetene til Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og programmer knyttet til små og mellomstore bedrifter i ett og samme byrå.

Byrået er ansvarlig for å utvikle og implementere Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og administrerer andre EU-programmer relatert til SMB-støtte, innovasjonsøkosystemer, indre marked, forbrukerpolitikk og interregionale investeringer i innovasjon. 

Enterprise Europe Network-ambassadører for arbeidsmiljø og helse og deres rolle

Enterprise Europe Network-pris for arbeidsmiljø og helseSiden 2009 har EEN samarbeidet med EU-OSHA for å øke bevisstheten om HMS blant små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter. For å utføre denne oppgaven nominerer EEN-ambassadører for HMS på landsnivå. Deres rolle er blant annet å koordinere aktiviteter, fremme HMS blant små og mellomstore bedrifter på nasjonalt nivå og rapportere deres HMS-aktiviteter til EU-OSHA en gang i året.

I 2021 ble programmet utvidet til seks land som ikke er EU-land (dvs. land som mottar økonomisk bistand under EUs ordning for hjelp før tiltredelse (IPA): Albania, Bosnia og Herzegovina, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia), med utnevnelse av IPA EEN HMS-ambassadører.

Se den komplette listen over EENs HMS-ambassadører

Innenfor CPP er rollen til arbeidsgruppen Communication Partnership Working Group (CPWG), som er sammensatt av tre nasjonale kontaktpunkter, tre EEN HMS-ambassadører og representanter for EU-OSHA, DG GROW og EISMEA, hovedsakelig å gi strategisk og faglig rådgivning om implementering og overvåking av EU-OSHAs strategi for kommunikasjonspartnerskap.

Enterprise Europe Network-pris for arbeidsmiljø og helse

I rammen av byråets «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanje har EEN HMS-prisen som mål å øke bevisstheten om og fremme HMS i små og mellomstore bedrifter. EEN-medlemmene i de 27 medlemsstatene samt Island, Liechtenstein og Norge, og landene som er en del av ordningen for hjelp før tiltredelse (IPA), er invitert til å delta i konkurransen ved å sende inn prosjekter som tar sikte på å fremme bedre arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassen i små og mellomstore bedrifter, innenfor en av følgende kategorier: aktiviteter og arrangementer som fremmer HMS; nettverksbygging; samt papirbasert og nettbasert kommunikasjon og publikasjoner.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21