Strategi og arbeidsprogrammer

Arbeidsprogrammene er basert på EU-OSHAs strategi.

Fastsettelse av en langsiktig strategi

Den inneværende strategien gjelder perioden 2018–2023 og identifiserer seks prioriterte områder:

  1. Foregripe endringer – gjennom framsynsprosjektene våre
  2. Fakta og tall – samle inn og spre informasjon til bruk for forskere og politiske beslutningstakere gjennom ESENER og HMS-oversikter
  3. Verktøy for HMS-styring – hovedsakelig gjennom OiRA
  4. Skape bevissthet om HMS – gjennom Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene og andre bevisstgjøringsaktiviteter
  5. Bygge nettverk for deling av kunnskap – særlig gjennom utviklingen av OSHwiki
  6. Nettverksbygging

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned EU-OSHAs bedriftsstrategi 2018–2023, som samsvarer med EU-kommisjonens strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020 og EU-kommisjonens kommunikasjon om modernisering av OSH fra januar 2017

Planlegging for neste år

Hvert år utarbeider EU-OSHAs administrerende direktør et programdokument som beskriver arbeidsmiljøorganets rullerende treårsprogram, som styret deretter vedtar. Der beskrives aktivitetene som skal utføres og målene som skal nås i året som kommer.

Programdokumentet angir klare prioriteringer og har som mål å sikre at arbeidsmiljøorganet bruker ressursene sine og nettverket sitt så effektivt som mulig. Noen av satsingsområdener er: å foregripe endringer, å skape bevissthet og å samle inn fakta og tall om HMS-relaterte emner.

De årlige styringsplanene for tidligere år er tilgjengelige på publikasjonssiden vår, der du også kan lese årsrapportene og de årlige virksomhetsrapportene våre for å se hvilke resultater vi har oppnådd.

Share this on: