Karrieremuligheter

Hos EU-OSHA kan vi tilby et stimulerende og internasjonalt arbeidsmiljø. Kontorene våre ligger i Bilbao, en by som er kjent for sitt rike kulturliv.

EU-OSHAs personale har forskjellige profiler, men alle våre ansatte – fra prosjektledere til kommunikasjonsmedarbeidere og administratorer – kjennetegnes av at de har den kompetansen og entusiasmen vi trenger for å være med og gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide.

Finn ut mer om karrieremuligheter i Den europeiske union på nettstedet til European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Who we employ

For å søke på en ledig stilling i EU-OSHA må du være statsborger av en av EUs 27 medlemsstater eller Island, Liechtenstein eller Norge (partene i EØS-avtalen).

EU-OSHA vektlegger likestilling. Vi tar gjerne imot søknader, ansatte og praktikanter uten å diskriminere på bakgrunn av kjønn, farge, rase, etnisk eller sosial opprinnelse, genetiske trekk, språk, religion eller tro, politisk eller annen overbevisning, tilknytning til nasjonal minoritet, eiendomsbesittelse, fødsel, funksjonshemning, nasjonalitet, alder, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Reserve lists

Reservelister er sammensatt av kandidater som er tatt opp til en utvelgingsprosess til særskilte stillinger (se «Ledige stillinger – fullført»).

Reservelister vil være gyldige i en viss periode og kan forlenges. Kandidater på gyldig(e) reserveliste(r) kan bli tilbudt jobb avhengig av organets behov.

For enkelte stillinger kan EU-OSHA bruke EPSO-databasen.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vi tar gjerne imot søknader som svar på spesifikke stillingsutlysninger eller ledige praktikantplasser, men vi tar ikke imot åpne søknader.

Vi bekrefter derfor ikke mottak av og vil heller ikke svare på åpne søknader eller forespørsler om praktikantplasser.

Data Protection and Legal Remedies

1. PERSONVERN

EU-OSHA respekterer sine kandidaters personvern og behandler personopplysningene deres i henhold til forordning (EU) 2018/1725. Dette gjelder særlig disse opplysningenes konfidensialitet og sikkerhet. De personopplysningene EU-OSHA ber om fra kandidater i forbindelse med en utvelgingsprosess, vil bli behandlet i tråd med personvernerklæringen om utvelgings- og rekrutteringsprosesser.

Søkere skal gis innsyn i alle personopplysninger som behandles i forbindelse med en utvelgingsprosess. Registrerte bør særlig gis innsyn i sine evalueringsresultater fra alle faser av utvelgingsprosessen (forhåndsutvelging, intervju og skriftlige prøver), med mindre unntaket som nærmere angitt i artikkel 6 i vedlegg III til tjenestemannsvedtektene kan anvendes.

Dette unntaket kan innebære at det ikke skal gis innsyn verken i sammenlignbare opplysninger om andre søkere (sammenlignbare resultater) eller i de individuelle vurderingene til medlemmene av utvelgingskomiteen.

2. KLAGEADGANG

Kandidater som ikke blir tatt opp til utvelgingsprosessen

Anmodning om ny gjennomgang

En kandidat som mener at det er begått en feil i forbindelse med at han/hun ikke ble tatt opp til en bestemt utvelgingsprosess (dvs. at kandidaten ikke oppfyller de opptakskriteriene som er angitt i stillingsbeskrivelsen), kan be om å få søknaden sin vurdert på nytt ved å sende en anmodning om ny gjennomgang innen fem kalenderdager (fra og med én måned etter søknadsfristen), med angivelse av nummeret på den aktuelle utvelgingsprosessen, til lederen av utvelgingskomiteen, fortrinnsvis via e-post: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Utvelgingskomiteen vil vurdere søknaden på nytt og underrette kandidaten om sin avgjørelse senest ti virkedager etter at anmodningen er mottatt.

Klager

Dersom utvelgingskomiteen bekrefter den opprinnelige avgjørelsen om ikke å ta opp kandidaten til utvelgingsprosessen, kan kandidaten klage i henhold til artikkel 90 nr. 2 i tjenestemannsvedtektene til daglig leder for Det europeiske arbeidsmiljøorgan, fortrinnsvis via e-post: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Klagen må inngis senest tre måneder etter at kandidaten har mottatt underretning om avgjørelsen. Daglig leder skal underrette kandidaten om sin begrunnede avgjørelse senest fire måneder etter at klagen ble inngitt. Dersom klagen ikke er besvart ved utløpet av denne fristen, skal dette anses som en stilltiende avvisning av klagen. Denne avgjørelsen kan påklages i henhold til artikkel 91 i tjenestemannsvedtektene.

Dersom klagen avvises, kan kandidaten reise sak i henhold til artikkel 270 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 91 i vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn og ansettelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den europeiske union for:

Den europeiske unions underrett   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Det er også mulig å klage til Det europeiske ombud i henhold til artikkel 228 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og i samsvar med vilkårene fastsatt i europaparlamentsbeslutningen av 9. mars 1994 om vedtektene og de alminnelige vilkårene for utførelsen av ombudsvervet (EFT L 113 av 04.05.1994).

En slik klage skal rettes til:

Det europeiske ombud   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F-67001 Strasbourg Cedex

Vi gjør oppmerksom på at klager til Det europeiske ombud ikke har oppsettende virkning på fristene fastsatt i artikkel 90 nr. 2 og artikkel 91 i tjenestemannsvedtektene. Vær også oppmerksom på at kandidatene må ha klaget til EU-OSHA i henhold til artikkel 90 nr. 2 og mottatt et negativt svar før de kan klage til ombudet.

Kandidater som er tatt opp til utvelgingsprosessen, men som er blitt utelukket på et senere tidspunkt.

Kandidater som er tatt opp til utvelgingsprosessen, men som er blitt utelukket på et senere tidspunkt, f.eks. kandidater som ikke er innkalt til intervju/prøver, kandidater som ikke har bestått prøven/intervjuet, og til slutt kandidater som ikke er oppført på reservelisten, kan ikke be om ny gjennomgang av utvelgingskomiteens beslutning om å utelukke dem fra utvelgingsprosessen, men kan benytte seg av prosedyrene fastsatt i artikkel 90 nr. 2 og artikkel 91 i tjenestemannsvedtektene. Kandidater kan også klage til Det europeiske ombud som forklart ovenfor.

Dersom klagen avvises, kan kandidaten reise sak i henhold til artikkel 270 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 91 i vedtektene for Den europeiske unions tjenestemenn og ansettelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den europeiske union for:

Den europeiske unions underrett   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Henvendelser bes rettet til Human Resources på recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu