You are here

Austrian EU Presidency


Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Østerrike skal ha formannskapet fra 1. juli 2018. Den sittende formannskapstrioen (Estland, Bulgaria og Østerrike) vil fortsette gjennomføringen av sitt 18-månedersprogram.

Østerrikes ”grønne formannskap” vil fremme bærekraft og fokusere på følgende store saker:

  • Sikkerhet og migrasjon
  • Økt velstand og konkurransekraft gjennom digitalisering
  • Stabilitet i nabolandene.

Når det gjelder HMS, er målet til det østerrikske formannskapet å sluttføre forhandlingene om endringer i direktivet om kreftfremkallende stoffer, ettersom kreft fortsatt er den ledende årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU.

EU-OSHA deltar på konferansen ”Redusere byrden ved arbeidsrelatert kreft i EU – et felles problem med felles løsninger” som avholdes 24.–25. september. Målet er å øke bevisstheten om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og utveksle god praksis innenfor rammen til kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” og ”Veikart for kreftframkallende stoffer”.

Besøk det østerrikske formannskapets nettsted

Se videoen ”Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?”