Det kroatiske EU-formannskapet

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Den 1. januar 2020 overtar Kroatia formannskapet i Rådet for Den europeiske union. I etterfølge av Romania og Finland har det som mål å nå målene som er satt frem i trioens felles arbeidsprogram.

De neste seks måneder vil Kroatia arbeide under mottoet «Et sterkt Europa i en verden av utfordringer». Prioriteringene for formannskapet er «A Europe that is developing, A Europe that connects, A Europe that protects, An influential Europe» (et Europa som utvikler, sammenkobles, beskytter og er innflytelsesrikt).

Det kroatiske presidentskapet er i overensstemmelse med Det europeiske råds nye strategiske agenda for 2019–2024 og de politiske retningslinjer for den nye EU-kommisjonen.

Formannskapet fokuserer på å styrke agendaen for digitalisering og støtte konkurranseevnen til europeisk industri og små og mellomstore bedrifter. Å fremme likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet sammen med å styrke kvinner i samfunnet og i arbeidsmarkedet og skape bedre muligheter for unge mennesker er ytterligere mål.

Det kroatiske presidentskapet har erklært sitt engasjement for å styrke Den europeiske søylen for sosiale rettigheter. Den sosiale søylen skal sikre at alle EU-borgere har tilgang til et bredt spekter av rettigheter, inkludert helseomsorg, rettferdige arbeidsvilkår og lønn, livslang læring og en god balanse mellom arbeid og privatliv.

Besøk det kroatiske EU-formannskapets nettsted

Se videoen «Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?»