Det tyske EU-formannskapet

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Den 1. juli 2020 overtar Tyskland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Tyskland er det første landet i den nye trioen med Portugal og Slovenia, som skal inneha formannskapet etter tur i 2021.

Blant det tyske formannskapets fremste prioriteringer er selvfølgelig å bekjempe koronapandemien og gjennomføre økonomiske tiltak som sikrer at Europa kommer seg gjennom krisen. Klimaendringene og det digitale skiftet står imidlertid fortsatt på agendaen.

Andre problemstillinger er blant annet:

  • politikk i forhold til industri og små og mellomstore bedrifter
  • økt vern for lavinntektsarbeidere og sesongarbeidere
  • fremme av sosialt rettferdige endringer i Europas økonomi, samfunn og arbeidsmarked
  • og øverst på Veikart for kreftfremkallende stoffer, en tiltaksplan for å øke bevisstheten og utveksle beste praksis for å forebygge og redusere bruken av kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

I tillegg til å samarbeide med de to andre partnerne i trioen vil det tyske formannskapet ha et tett samarbeid med Europakommisjonen. Kommisjonens prioriteringer er fastsatt i dens justerte arbeidsprogram for 2020 og de økonomiske tiltakene i tilknytning til koronavirusutbruddet.

Besøk det tyske EU-formannskapets nettsted

Se videoen ”What is the Council presidency and how does it work?”