You are here

Det estiske EU-formannskapet


EE-logo-2017Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

En ny formannskapstrio innleder sin periode 1. juli 2017. Estland skal ha formannskapet i Rådet i første del av perioden, fra 1. juli til 31. desember 2017, etterfulgt av Bulgaria og Østerrike. Disse landene vil samarbeide om å gjennomføre det felles programmet for 18-månedersperioden.

Det estiske formannskapet har blant annet følgende prioriteringer:

  • fremme en åpen og innovativ europeisk økonomi ved å utvikle et forretningsmiljø som støtter kunnskapsbasert vekst og konkurransekraft,
  • opprettholde et trygt og sikkert Europa,
  • jobbe for et mer digitalt Europa og oppmuntre til fri flyt av data,
  • sikre et inkluderende og bærekraftig Europa,
  • håndtere utfordringene ved at arbeidslivet er i stadig endring — fokusere på arbeidstakeres rettigheter, kompetanseutvikling og tilgang til arbeidsmarkedet for alle.

Besøk det estiske formannskapets nettsted

Se videoen “Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?”