Det finske EU-formannskapet


Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annen hver sjette måned, den 1. januar og 1. juli hvert år. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede møtene i Rådet for Den europeiske union, som er et av EUs viktigste beslutningsorganer, i sin periode. I tillegg har formannskapet ansvar for å sikre at medlemsstatene arbeider på en harmonisk måte, framforhandle kompromisser ved behov og til enhver tid å opptre til det beste for EU sett under ett.

Formannskapets arbeidsprogram følges opp av tre medlemsstater ("formannskapstrioen") i løpet av en 18-månedersperiode. Sammen med de andre medlemmene av formannskapstrioen fastsetter formannskapet detaljerte mål som det ønsker å oppnå i løpet av sin periode, i tillegg til langsiktige mål som det ikke er realistisk å nå i løpet av bare seks måneder.

Den 1. juli 2019 overtar Finland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Finland er annenmann i den sittende trioen med Romania og Kroatia til å inneha formannskapet som skal nå målene som er fastsatt i deres felles program.

En av formannskapets hovedprioriteringer er tiltak for et konkurransedyktig og sosialt inkluderende EU. Europa må løse utfordringene med en aldrende befolkning og global konkurranse med bærekraftige tiltak for å øke produktiviteten og konkurranseevnen. Samtidig er det viktig med en sammenhengende tilnærming i videreutviklingen av den europeiske søylen for sosiale rettigheter slik at innbyggerne får synlige resultater.

Videre trenger EU en framtidsrettet, vidtfavnende strategi for kontinuerlig læring, som tar høyde for endringene i arbeidslivet og digitaliseringen. Et annet viktig tiltak for å øke tilgjengeligheten av kvalifisert arbeidskraft, er å øke kvinneandelen i arbeidsmarkedet. EU og medlemsstatene bør fortsatt treffe tiltak for å øke likestillingen mellom kvinner og menn i arbeidslivet, bedre balansen mellom arbeid og fritid og sikre likelønn. Det er også behov for å sikre at det er mulig for Europas innbyggere å bli værende lengre i arbeidslivet gjennom forbedringer innen HMS, folkehelsepolitikk og deltidsarbeidsordninger.

Det finske formannskapet har erklært sin støtte til veikartet for kreftframkallende stoffer, en ordning som ble opprettet av blant annet EU-OSHA, som øker bevisstheten om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og oppmuntrer til utveksling av god praksis. Formannskapet arrangerer en konferanse kalt ”Samarbeid for å bekjempe arbeidsrelatert kreft” 27.–28. november.

Besøk det finske EU-formannskapets nettsted

Se videoen ”Hva er formannskapet i Rådet og hvordan fungerer det?"