Årsrapporter

Årlig virksomhetsrapport

Hvert regnskapsår utarbeider EU-OSHAs direktør en rapport om arbeidsmiljøorganets virksomhet i løpet av året som har gått. Den følger samme struktur som arbeidsprogrammet i porgramdokumentet og redegjør for arbeidsmiljøorganets gjennomføring og resultater med hensyn til hovedmålene og aktivitetene som er skissert i planen. Den gjør også rede for ressursene som har gått med til å oppnå arbeidsmiljøorganets mål. 

Den årlige virksomhetsrapporten fungerer også som direktørens årsberetning og omhandler blant annet innføringen av standarder for internkontroll.

EU-OSHAs styre gjennomgår og analyserer virksomhetsrapporten. Dette er et viktig skritt i prosessen for å evaluere arbeidsmiljøorganets gjennomføring av sitt årlige budsjett (godkjenningsprosessen).

Hver virksomhetsrapport inneholder en erklæring der direktøren bekrefter at:

  • Rapporten gir et rettvisende bilde
  • Systemene som er på plass, gir de nødvendige garantier med hensyn til de finansielle transaksjonenes lovlighet og rettmessighet
  • Ingen vesentlige opplysninger er utelatt fra rapporten

Årsrapport

I henhold til EU-OSHAs grunnforordning skal styret vedta den årlige generelle rapporten om EU-OSHAs virksomhet og innen 15. juni videresende den til Europaparlamentet, Kommisjonen, Den europeiske økonomiske og sosiale komité, Revisjonsretten, medlemsstatene og ACSH (Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work).

Dette er en separat prosess som supplerer styrets evaluering av arbeidsmiljøorganets årlige virksomhetsrapport og er et krav i henhold til EU-OSHAs finansreglement og behandles som et eget punkt på styrets dagsorden.

Last ned alle årsrapportene.