Årlig virksomhetsrapport

Som et viktig ledd i arbeidet med å sikre at prinsippene om åpenhet og ansvarlighet overholdes, publiserer EU-OSHA årlige rapporter om sine aktiviteter og resultater.

For hvert regnskapsår utarbeider EU-OSHAs direktør en rapport om arbeidsmiljøorganets arbeid og aktiviteter. Den følger samme struktur som det årlige arbeidsprogrammet i programdokumentet og redegjør for arbeidsmiljøorganets gjennomføring og resultater med hensyn til hovedmålene og aktivitetene som er skissert i planen. Den gjør også rede for ressursene som har gått med til å oppnå arbeidsmiljøorganets mål. 

Den årlige aktivitetsrapporten fungerer også som direktørens ledelsesrapport og dekker blant annet gjennomføringen av rammeverket for internkontroll, herunder resultater fra interne og eksterne revisjoner, det eksterne evalueringssystemet og resultatindikatorer i tillegg til finans- og personalinformasjon.

EU-OSHAs styre gjennomgår og analyserer virksomhetsrapporten. Dette er et viktig skritt i prosessen for å evaluere arbeidsmiljøorganets gjennomføring av sitt årlige budsjett (godkjenningsprosessen som involverer Europaparlamentet og Rådet).