2016 – Europeisk år for bekjempelse av vold mot kvinner

Vold mot kvinner er en veldig viktig problemstilling i Den europeiske union (EU): én av tre kvinner har vært offer for seksuell og/eller fysisk vold. Kjønnsbasert vold er et brudd på kvinners grunnleggende rettigheter med tanke på verdighet, likhet og tilgang på rettferdigheter, og er en av de mest utbredte bruddene på menneskerettighetene. Det har ingen geografiske, finansielle, kulturelle eller sosiale grenser. Derfor har Det europeiske året for bekjempelse av vold mot kvinner i 2016, som mål å håndtere dette store hinderet for likestilling mellom kjønnene i EU.

Vold mot kvinner inkluderer alle handlinger av kjønnsbasert vold som resulterer i (eller sannsynligvis forårsaker) fysisk, seksuell, psykologisk eller økonomisk skade eller lidelse for kvinner. Dette inkluderer trusler om slike handlinger, tvang eller skjønnsmessig berøvelse av frihet, enten offentlig eller privat. I tillegg påvirker visse voldelige forbrytelser kvinner i uforholdsmessig stor grad, slik som voldtektsforsøk, seksuell trakassering, voldtekt, personforfølgelse og vold i hjemmet.

De europeiske årene har som mål å oppmuntre til åpen dialog og debatt, både innen og mellom landene i EU. Det europeiske året for bekjempelse av vold mot kvinner i 2016 vil forsterke og styrke EUs kampanjer for bevisstgjøring av kjønnsbasert vold og oppmuntre til mer åpen rapportering av problemet. Det vil også fokusere på utvikling av praktiske tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner, og vil forsøke å innsette nye langsiktige politiske mål.

Finn ut mer om Det europeiske året for bekjempelse av vold mot kvinner i 2016.

OSHwiki-opptegnelse om seksuell trakassering og diskriminering: hva skjer på arbeidsplassen

Infografikk om seksuell trakassering på arbeidsplassen

Kvinner og sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Europeisk institutt for likestilling