Det europeiske risikoobservatoriet

Formålet til EU-OSHAs europeiske risikoobservatorium (ERO) er å identifisere nye og framvoksende HMS-relaterte risikoer med sikte på å gjøre forebyggende tiltak mer rettidige og effektive.

For å nå dette målet bidrar ERO med en oversikt over HMS-arbeidet i Europa, beskriver trender og underliggende faktorer og foregriper endringer i arbeidet og deres sannsynlige konsekvenser for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Målsettinger

Samfunnet er i stadig utvikling og påvirkes hele tiden av ny teknologi og skiftende økonomiske og sosiale forhold. Det samme gjelder arbeidsplassene våre – både arbeidspraksis og arbeidsprosesser er i stadig endring. Disse nye situasjonene bringer med seg nye risikoer og utfordringer for arbeidstakerne og arbeidsgiverne, som i sin tur krever politiske, administrative og tekniske tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Effektiv forebygging kan gi et viktig bidrag til Europa 2020-strategiens overordnede mål om å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst og øke sysselsettingsprosenten fra 69 til 75 prosent. Mange mennesker havner utenfor arbeidsmarkedet på grunn av dårlige sikkerhets- og helseforhold på arbeidsplassen. Derfor må vi bli bedre på å foregripe risikoer, slik at vi kan oppnå bedre risikoforebygging, gjøre det mulig for folk å arbeide lenger, og ha en større andel av befolkningen i arbeid.

EUs strategier for helse og sikkerhet på arbeidsplassen har identifisert behovet for å forberede seg på disse nye omstendighetene og understreket at:

"å foregripe nye og framvoksende risikoer, enten de er knyttet til teknisk utvikling eller forårsaket av sosial endring, er avgjørende for å få kontroll med risikoene.
Dette krever først og fremst løpende observasjon av risikoene i seg selv, på grunnlag av systematisk innsamling av informasjon og vitenskapelige uttalelser." (Fellesskapsstrategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2002–06)

Denne strategien, som oppfordret EU-OSHA til å etablere et europeisk risikoobservatorium som kunne ta hånd om disse oppgavene, ble etterfulgt av fellesskapsstrategien for 2007–2012, som vektla betydningen av å foregripe risiko og anmodet arbeidsmiljøorganets risikoobservatorium om å iverksette en rekke initiativer.

Den nyeste europeiske strategien, EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020, tar dette temaet videre og oppfordrer aktørene til å følge opp funnene til Det europeiske risikoobservatoriet.

Hvordan arbeider det europeiske risikoobservatoriet (ERO)?

ERO gir merverdi ved å samle inn og analysere informasjon, sette den inn i en sammenheng (særlig i forhold til en sosial dagsorden for Europa og Fellesskapsstrategien), se etter trender for å "foregripe endring" og meddele de viktigste temaene på en effektiv måte til målgruppen vår – politiske beslutningstakere og forskere. Vi ønsker også å oppmuntre til debatt og refleksjon blant EU-OSHAs interessenter og bidra med en plattform for debatt mellom eksperter og politiske beslutningstakere på ulike nivåer.

Informasjonen som trengs for å identifisere nye og framvoksende risikoer, kan komme fra ulike kilder, for eksempel data fra offisielle registre, forskningslitteratur, ekspertprognoser og kartleggingsdata. For å dekke alle disse potensielle informasjonskildene organiserer vi aktivitetene våre rundt tre grunnleggende områder: