You are here

Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 29/11/2018 - 01:45

Å arbeide i den digitale framtiden – ny studie avdekker helse- og sikkerhetsrisikoene vi vil stå overfor

I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.

Økt overvåking av arbeidstakerne, forventningen om å være tilgjengelig døgnet rundt, hyppige jobbskifter og at arbeidet blir styrt av algoritmer – alt dette kan bidra til å øke stressnivået hos arbeidstakerne. Økt ergonomisk risiko som er knyttet til bruk av menneske/maskin-grensesnitt og økningen i nettbasert mobilt arbeid, blir også pekt på som sannsynlige konsekvenser av den økte digitaliseringen av arbeidsplassene.

Digitaliseringen og framveksten av nye teknologier påvirker både hva slags jobber og arbeidsoppgaver vi vil få, hvilke bransjer og næringer folk vil jobbe i, og til og med hvordan arbeid blir oppfattet. Trendene tilsier at IKT-støttet teknologi innen 2025 vil ha endret utstyret, verktøyene og systemene som brukes til å organisere, administrere og levere produkter, tjenester og kunnskap. Rapporten – «Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with digitalisation by 2025» – undersøker mulige konsekvenser av digitalisering: samarbeidende roboter, kunstig intelligens, tingenes internett, selvkjørende biler, bionikk, virtuell og utvidet virkelighet, «wearable»-teknologi, stordata, 3D- og 4D-utskrifter og nettplattformer.

Det ble derfor utarbeidet fire arbeidslivsscenarier for 2025 der samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske forhold ble tatt i betraktning. Scenariene beskriver mulige forskjeller i regjeringenes og offentlighetens holdninger til den digitale utviklingen. De ser også på hvordan dette vil virke inn på den økonomiske veksten og anvendelsen av ny teknologi de nærmeste årene. Mulige HMS-relaterte konsekvenser av utviklingen av digital teknologi blir utredet for å fremme en opplyst debatt om hvordan robust planlegging og politikkutforming kan forme HMS-arbeidets framtid i en digital verden. Scenariene (utvikling, endring, utnyttelse og fragmentering) samordner informasjon som er innhentet fra eksperter gjennom litteraturgjennomganger, telefonintervjuer, nettbaserte spørreundersøkelser og seminarer.

For eksempel tar utviklingsscenariet utgangspunkt i at den økonomiske veksten vil være svak og innføringen av nye teknologier vil skje sakte, og at regjeringene vil ha sterkt fokus på arbeidstakernes rettigheter og på velferd, helse og utdanning. I dette scenariet vil man ha mer kunnskap om HMS-risikoer og forebyggingen av dem ettersom det tar tid å innføre ny teknologi. Imidlertid kan vedlikeholdet av en del av denne teknologien svikte på grunn av bedriftenes anstrengte økonomi.

Utfordringer og muligheter på HMS-området utforskes for hvert enkelt scenario, men rapporten identifiserer også problemstillinger som er felles for de fire scenariene. Det forventes en del positive konsekvenser. Takket være robotikk og automasjon vil det for eksempel nok være færre som kommer til å utføre tradisjonelt arbeid i et farlig miljø.

Imidlertid er det sannsynlig at psykososiale og organisatoriske faktorer vil bli viktigere etter hvert som digitaliseringen av arbeidslivet fører til økt overvåking av arbeidstakerne, til en forventning om at de ansatte skal være tilgjengelige døgnet rundt, til hyppigere jobbskifter og til at arbeid og arbeidstakere blir styrt av algoritmer. Alt dette kan føre til økt stressnivå for arbeidstakerne. Økt ergonomisk risiko som er knyttet til menneske/maskin-grensesnitt og økningen i nettbasert mobilt arbeid, og økt cybersikkerhetsrisiko pekes også på som sannsynlige konsekvenser av den økte digitaliseringen av arbeidsplassene.

Digitale teknologier legger dessuten til rette for nye tilknytningsformer til arbeidslivet, der et økende antall arbeidstakere (med rette eller urette) behandles som selvstendig næringsdrivende og dermed kan falle utenfor eksisterende HMS-lovgivning, noe som er en utfordring for eksisterende ordninger for å styre og regulere HMS-området.

For å møte disse utfordringene man antar vil komme, foreslås et par mulige HMS-strategier, for eksempel gjennomføre utvidede risikovurderinger av/på arbeidsplassen ved hjelp av de nye mulighetene som digital teknologi gir (som «wearables» og stordata), men da må også de nye utfordringene disse medfører, tas i betraktning. Videre foreslås det at man i planleggingen og gjennomføringen av digitaliseringsstrategier bruker en proaktiv arbeidstakerorientert tilnærming og et rammeverk for å avklare HMS-ansvaret i forbindelse med nye systemer og nye arbeidsmetoder.

Denne forskningen vil styrke kunnskapsgrunnlaget for EUs beslutningstakere, regjeringer, fagforeninger og arbeidsgivere med hensyn til hvordan digitaliseringen kan virke inn på arbeidstakernes helse og sikkerhet i EU på lang sikt, og være utgangspunkt for hvordan god forskning, politikk og strategier på HMS-området skal utformes. Den anbefaler at man inntar en helhetlig forebyggende tilnærming til HMS for å minimere de negative konsekvensene av de nye utfordringene for arbeidstakere, næringsliv, økonomien og samfunnet.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

Et integrert europeisk digitalt indre marked uten regelverkshindringer mellom landene, som vil gi bedre digitale infrastrukturer og heve den digitale kompetansen, er en viktig prioritet for Europakommisjonen. Som et bidrag til å nå dette målet, og i tråd med EUs strategi for helse og sikkerhet for perioden 2014-2020, har EU-OSHA gjennomført dette framsynsprosjektet etter oppfordringen om å «forebygge eventuelle negative helse- og sikkerhetsmessige effekter for arbeidstakerne som kan følge av nye teknologier og endringer i måten arbeidet organiseres på». Det tar utgangspunkt i prinsippene i Den europeiske søylen for sosiale rettigheter, som utgjør det generelle rammeverket for tiltak når det gjelder sosial trygghet og grunnleggende rettigheter og omfatter retten til rettferdige arbeidsvilkår.