You are here

Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 19/06/2018 - 01:30

Små bedrifter, store utfordringer — veien videre for HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter

Den 19. juni inviterer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) til en konferanse på høyt nivå i Brussel for å utforske veien videre for å forbedre HMS-arbeidet i småbedriftene i Europa. Arrangementet bygger på funnene til EU-OSHAs prosjekt som så nærmere på HMS i små og svært små bedrifter, og sammenfaller med publiseringen av prosjektets endelige analyserapport, som går gjennom hovedfaktorene som påvirker HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter, og gir anbefalinger om god praksis og støtte for politikkutvikling.

Dette prosjektet bedrer forståelsen for hvordan HMS-krav oppfattes i små og svært små bedrifter og hvilke handlinger som kreves av myndigheter og andre interessenter for å forbedre etterlevelsen.

Konferansen blir en arena for mange viktige interessenter i EU, nasjonalt og internasjonalt, og stimulerer til dialog om hvordan koordinere handlinger og implementere anbefalingene fra prosjektet på EU-plan og nasjonalt plan. Målet med prosjektet er å legge til rette for utviklingen av mer effektive, kunnskapsbaserte retningslinjer og intervensjoner som setter små og svært små bedrifter i stand til å forbedre HMS-arbeidet. Den endelige rapporten inneholder en bred analyse av «hva som fungerer, hvem det fungerer for og under hvilke forhold», og tar høyde for problemstillinger som forvaltningsformer og regelverksutforming, håndheving, sosioøkonomiske sammenhenger, rådgivningstjenester, utdanning, tariffavtaler og at arbeidslivsparter involveres.

Marianne Thyssen, EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidskraftmobilitet, framhever at: «Beskyttelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen er et av hovedprinsippene i vår europeiske søyle for sosiale rettigheter, og jeg prioriterer høyt å forbedre situasjonen for små og svært små bedrifter. Selv om omtrent halvparten av arbeidsstyrken i Europa er ansatt i små og svært små bedrifter og er fundamentale for økonomisk vekst, er arbeidstakere i slike virksomheter svært ofte dårlig beskyttet mot skade og sykdom, og mange slike virksomheter sliter med å overleve. Dette prosjektet bedrer forståelsen for hvordan HMS-krav oppfattes i slike virksomheter og hvilke handlinger som kreves av myndigheter og andre interessenter for å forbedre etterlevelsen.»

En av de viktigste anbefalingene er å engasjere alle viktige interessenter, også reguleringsmyndigheter, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner, og sikre at innsatsen deres organiseres slik at effektiviteten blir høyest mulig når det gjelder å nå ut til små og svært små bedrifter og utvikle løsninger som er anvendelige, bærekraftige og overførbare. Rapporten slår også fast at gode nasjonale systemer for HMS-regulering og -tilsyn er avgjørende, og det er også integrering av HMS i bransjeopplæring og ordninger i forsyningskjeden som legger til rette for HMS i små og svært små bedrifter.

Christa Sedlatschek, EU-OSHAs direktør, forteller: «Det er svært viktig at alle interessenter samles om et felles budskap og hjelper små og svært små bedrifter med å håndtere HMS-utfordringer. EU-OSHAs tredelte natur gjør at det står i en ideell posisjon for å bidra. Det nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøyet OiRA er et godt eksempel på et slikt bidrag, ettersom det engasjerer ulike interessenter på både EU-plan og nasjonalt plan. EU-OSHA utvikler også mange andre verktøy og informasjonsmateriell som en del av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene, som retter seg spesielt mot små bedrifter.»

Eksempler på god praksis

Det har blitt identifisert flere eksempler på god praksis over hele Europa som tar sikte på å forbedre HMS i små og svært små bedrifter. Dette omfatter mer «tradisjonelle» løsninger, som bransjespesifikke risikovurderingslister utviklet av arbeidslivsparter i Sverige. Nettverktøyene er skreddersydd til småbedrifters behov i over 60 bransjer, er gratis å bruke og gjør det enkelt for virksomhetene å oppfylle lovfestede krav.

Det finnes også eksempler på personlig støtte som ble identifisert som særlig viktig for små og svært små bedrifter når det gjelder bevisstgjøring om HMS og å få til forbedringer. I Danmark samarbeidet arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger om å opprette BAMBUS, en fritt tilgjengelig HMS-rådgivningstjeneste spesielt for den småbedriftsdominerte bygg- og anleggsbransjen, der bedriftene kan møte HMS-konsulenter og få informasjon og rådgivning. I Estland ble tilgangen på HMS-rådgivning av god kvalitet i landbrukssektoren forbedret med et omfattende opplæringsprogram — utviklet av departementet for distriktssaker i samarbeid med distriktsutviklingsfondet — for landsbruksrådgivere, spesielt rettet mot å øke HMS-kunnskapen. .

Selv om det kan være utfordrende for små og svært små bedrifter å forbedre HMS-arbeidet, viser prosjektet tydelig at det er mer sannsynlig at små og svært små bedrifter tar i bruk programmer som oppfattes som relevante og overkommelige, og dessuten at en sammenhengende tilnærming hvor alle interessenter gir det samme, tydelige budskapet, har større sannsynlighet for å overbevise småbedrifter om at det både er gjennomførbart og praktisk å forbedre HMS-arbeidet. Det er imidlertid fortsatt en betydelig andel av de små og svært små bedriftene som er sårbare, har lite ressurser og er utenfor rekkevidde for eksisterende støtte- og tilsynsmyndigheter.

Gjennom funnframlegging, interaktive rundebordskonferanser og paneldebatter, konsoliderer konferansen prosjektets arbeid og gir ekspertmessig innsikt i hva som bør gjøres for å sette disse funnene ut i livet og utvikle løsninger som hjelper de mest sårbare småbedriftene.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu