Ny undersøkelse viser at UV-stråling og dieselutslipp er de hyppigste kreftrisikofaktorene arbeidstakere eksponeres for på europeiske arbeidsplasser

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Ny undersøkelse viser at UV-stråling og dieselutslipp er de hyppigste kreftrisikofaktorene arbeidstakere eksponeres for på europeiske arbeidsplasser

I dag publiserer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) de første funnene fra undersøkelsen om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere (WES) i Europa, som er gjennomført blant tusenvis av arbeidstakere i seks EU-medlemsstater for å framskaffe nøyaktige data som kan bidra til å forebygge arbeidsrelatert kreft. 

Det er første gang vi har en studie som tar hensyn til kombinert eksponering, og som når ut til arbeidstakere som normalt ikke omfattes, for eksempel selvstendig næringsdrivende eller ansatte i svært små og små bedrifter i alle typer yrker. Den kommer helt sikkert til å bidra til bedre forebyggende tiltak og oppdatert evidensbasert politikk.

William Cockburn
EU-OSHA-direktør

Årlig bidrar kreftframkallende stoffer til anslagsvis 100 000 yrkesrelaterte kreftdødsfall i EU ifølge EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027. For å løse dette problemet på arbeidsplassen er det avgjørende å ha oppdaterte og pålitelige data om arbeidstakernes eksponering for risikoer som kan føre til sykdommen. Undersøkelsen ble utarbeidet for å anslå den sannsynlige eksponeringen blant arbeidstakere for 24 kjente kreftrisikofaktorer, blant annet industrikjemikalier, prosessgenererte stoffer og stoffblandinger og fysiske risikofaktorer. 

De hyppigst forekommende sannsynlige typene eksponering på arbeidsplassen som ble identifisert, var ultrafiolett (UV) stråling, eksosutslipp fra dieselmotorer, benzen, innåndbar krystallinsk silika (RCS) og formaldehyd. Undersøkelsen tok også hensyn til personer som hadde vært utsatt for flere typer eksponering i løpet av den siste arbeidsuken før undersøkelsen, det vil si eksponering for minst to kreftrisikofaktorer som ikke nødvendigvis forekommer samtidig eller gjennom samme arbeidsprosess. Dataene viser at mer enn 60 % av arbeidstakerne i gruve- og steinbruddsvirksomhet og i byggevirksomhet hadde flere typer eksponering.

EU-OSHA-direktør William Cockburn uttalte følgende: «Den nye undersøkelsen om eksponering blant arbeidstakere gir en grundig gjennomgang av relevante data som vil hjelpe oss med å forstå dagens situasjon når det gjelder eksponering for kreftrisiko på arbeidsplassene. Det er første gang vi har en studie som tar hensyn til kombinert eksponering, og som når ut til arbeidstakere som normalt ikke omfattes, for eksempel selvstendig næringsdrivende eller ansatte i svært små og små bedrifter i alle typer yrker. Den kommer helt sikkert til å bidra til bedre forebyggende tiltak og oppdatert evidensbasert politikk».

Spørreskjemaene ble gitt til personer fra 15 år som arbeider i alle næringer i Tyskland, Irland, Spania, Frankrike, Ungarn og Finland. Undersøkelsen fikk inn 24 402 gyldige intervjuer for analyse. Informasjonen fra studien kan støtte eventuelle framtidige forslag til endring av direktivet om kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske stoffer og fremme arbeidsmijøtiltak i forbindelse med Europas krefthandlingsplan. I tillegg kan det forbedre forebyggingen av arbeidsrelaterte sykdommer, spesielt kreft, som er et av hovedmålene i EUs strategiske ramme for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–27.

Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert i forskjellige faser. De første funnene legges fram for første gang under konferansen «Forebygging av arbeidsrelatert kreft» som finner sted 20.–21. november i Madrid i Spania. Arrangementet er en del av Veikartet for kreftframkallende stoffer, et initiativ som også vil dra nytte av dataene fra undersøkelsen siden det øker bevisstheten om risikoen ved eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og utveksler god praksis mellom selskaper og organisasjoner.

Lenker:

Notes to editor:

Undersøkelse om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere (WES) i Europa

Undersøkelsen om eksponering for kreftrisikofaktorer blant arbeidstakere (WES) i Europa har som mål å gi aktuelle og pålitelige data om eksponering blant arbeidstakere for risikoer som kan føre til denne sykdommen. Kreft er en av de største helseutfordringene som europeiske arbeidsplasser står overfor, og undersøkelsen er et grunnleggende verktøy for å håndtere dette problemet. Gjennom undersøkelsen kan Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidra til forebygging, bevisstgjøring og politikkutforming, noe som til sjuende og sist bidrar til kampen mot arbeidsrelatert kreft.

Om EU-OSHA

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu