Pressemeldinger
INGEN SPERREFRIST - 28/07/2020 - 01:15

Covid-19-pandemien forsterker behovet for å beskytte arbeidstakere mot eksponering for biologiske agens

En ny rapport fra det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) oppsummerer resultatene av et stort prosjekt for å håndtere eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen og de tilhørende helseproblemene. Selv om det ble utført før covid-19-pandemien, er funnene fra prosjektet svært relevante i lys av den nåværende globale situasjonen. Resultatene dekker berørte sektorer, utsatte grupper, fremvoksende risikoer og overvåkningssystemer.

Globale helseproblemer setter helsevesen under intenst press, og det er nødvendig med hastende tiltak for å beskytte arbeidstakere mot smittsomme sykdommer i tillegg til bruken av personlig verneutstyr.

Eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen er utbredt og knyttet til et stort antall helseproblemer, inkludert smittsomme sykdommer, allergier og kreft. Bare i EU dør hvert år anslagsvis 5000 arbeidstakere som et resultat av arbeidsrelaterte smittsomme sykdommer. EU-OSHAs nye rapport har som mål å øke bevisstheten rundt emnet og gi pålitelig informasjon som støtter arbeidet med å etablere effektive forebyggingstiltak.

Forskningen tok sikte på å identifisere og beskrive den mest relevante eksponeringen. Rapporten inneholder grundige analyser for fem forskjellige sektorer/yrker som er spesielt utsatte for eksponering:

  • helsevesen
  • dyrerelaterte yrker
  • avfalls- og avløpsvannbehandling
  • åkerbruk
  • yrker som involverer reising eller kontakt med reisende.

Prosjektet fokuserte også på fremvoksende risikoer, inkludert multiresistente bakterier og spredning av smittestoffer. Forekomsten av alvorlig, akutt luftveissyndrom (SARS) og covid-19-epidemien i Europa har for eksempel blitt knyttet til fenomenet globalisering. EU-OSHAs administrerende direktør, Christa Sedlatschek, understreker virkningen som slike pandemier har på helsevesenet: «Globale helseproblemer setter helsevesen under intenst press, og det er nødvendig med hastende tiltak for å beskytte arbeidstakere mot smittsomme sykdommer i tillegg til bruken av personlig verneutstyr. Sikkerheten og helsen til omsorgsarbeidere må prioriteres i en nødssituasjon som covid-19-pandemien, som har vist viktigheten av at de eksisterende juridiske beskyttelsene blir implementert.»

Fagfolkene som ble intervjuet for prosjektet snakket om behovet for kriseplaner som tildeler økonomiske ressurser for å takle fremtidige sykdomsutbrudd. De nevnte også at informasjon som samles inn gjennom obligatorisk rapportering kan bidra til å identifisere tidlige tegn på spredning av en sykdom.

Det eksisterer et juridisk rammeverk som skal beskytte mennesker mot eksponering for skadelige biologiske agens på arbeidsplassen, men bevisstheten om dette må økes. Hvis risikoene skal håndteres på en bedre organisert måte, må eksponeringen for biologiske agens og helseproblemene som forårsakes av dem, vurderes og registreres. Med dette i tankene så forskningen på og analyserte systemer for overvåking av sykdommer og eksponering. Mer opplæring og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere vil også bidra til å sikre en mer systematisk forebygging.

Forskningen fremhever at det eksisterer manglende bevissthet om eksponering for biologiske agens i alle sektorer, unntatt helseomsorg og laboratorier. I tillegg er grupper som ungdommer, rengjørings- og vedlikeholdsarbeidere, arbeidsinnvandrere og gravide kvinner spesielt utsatt. Det er derfor viktig å forbedre tilgangen til informasjon og iverksette spesifikke tiltak for å beskytte slike grupper.

Eksempler fra casestudier påpeker viktigheten av å anerkjenne risikoene og implementeringen av kollektive tiltak for å håndtere dem. I Finland har for eksempel bedriftshelsetjenesten brukt overvåkningsdata effektivt for å gjennomføre målrettede intervensjoner for å takle farmer’s lung. Tiltakene som ble innført lyktes med å redusere antall sykdomstilfeller og hjelpe landbruksarbeidere som allerede hadde fått helseproblemer.

Rapporten konkluderer også med at sektorer som er berørt av utilsiktet eksponering, trenger generell veiledning, og at tilgang til relevant informasjon for arbeidstakere er av avgjørende betydning. Videre er det viktig å overholde hierarkiet av kontrolltiltak som er fastsatt i lovgivning og å prioritere kollektive vernetiltak fremfor personlige vernetiltak.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu