Velkommen til EU-OSHAs dokumentregister!

Artikkel 255 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, som er gjennomført med forordning nr. 1049/2001 av 30. mai 2001, gir alle EU-borgere og alle fysiske og juridiske personer som er bosatt i eller har sitt forretningskontor i en medlemsstat, rett til å få innsyn i Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet er opptatt av å styrke åpenheten, og i mai 2004 vedtok styret å anvende bestemmelsene i forordning nr. 1049/2001 om offentlig innsyn i dokumenter.

Denne innsynsretten er underlagt følgende regler og bestemmelser:

Registeret angir hvilke dokumenter som allerede er fritt tilgjengelige for allmennheten. Innholdet i disse kan vises og lastes ned direkte fra databasen.

Se registeret over tilgjengelige dokumenter

For å få innsyn i dokumenter som ikke er tilgjengelige via registeret, må du fylle ut og sende inn et forespørselsskjema.

Forespørsler kan også sendes per brev eller e-post, på et av EUs offisielle språk, til:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spania

E-post: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Tilgangen til dokumenter som omfattes av unntakene nevnt i artikkel 4 og 9 i forordning nr. 1049/2001, kan være begrenset.

Merk at eventuelle referanser som finnes i registeret ikke er juridisk bindende. Bare rettsakter publisert i Den europeiske unions tidende er bindende.