You are here

Forebygging av bedrageri og interessekonflikter

EU-OSHA er forpliktet til å styrke kapasiteten til å forebygge og avdekke bedrageri, legge forholdene bedre til rette for å etterforske bedragerisaker og etablere gode ordninger for erstatning og avskrekking, med sanksjoner som står i forhold til lovbruddet og virker forebyggende, samtidig som rettssikkerheten ivaretas.

Forebygging av bedrageri

For dette formål har arbeidsmiljøorganet vedtatt en omfattende strategi for bedrageribekjempelse som definerer de ulike aktørenes ansvarsområder.

Dette er i tråd med EU-OSHAs finansreglement (artikkel 30 og 111) og med kravene i veikartet for den tverrinstitusjonelle arbeidsgruppens oppfølging av den felles tilnærmingen til EU-byråenes fremtid.

Nyttige lenker

Forebygging av interessekonflikter 

Likeledes er EU-OSHA forpliktet til å sikre integriteten ved de beslutninger som treffes og den informasjon som gis ut av Arbeidsmiljøorganet, og fremme ansvarlighet i forhold til sitt arbeid og sin virksomhet. Dette er årsakene til at forebygging og håndtering av interessekonflikter spiller en viktig rolle.

Når de utpekes og hvert femte år deretter skal medlemmene av styret, eksekutivkomiteen og de rådgivende gruppene i henhold til arbeidsmiljøorganets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter legge fram en interesseerklæring og en sammenfattet CV. Retningslinjene omfatter en personvernerklæring, en framgangsmåte for framlegging, vurdering og validering av interesseerklæringer og sammenfattede CV-er og en framgangsmåte for håndtering av tillitsbrudd.

For å sikre åpenhet skal dessuten interesseerklæringer og sammenfattede CV-er for administrerende direktør og ledende personell være offentlig tilgjengelig.

Styret innfører også en strategi for bedrageribekjempelse for arbeidsmiljøorganet.

Nyttige lenker

Arbeidsmiljøorganets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter, herunder personvernerklæring

Framgangsmåte for framlegging, vurdering og validering av interesseerklæringer og sammenfattede CV-er.

Framgangsmåte for håndtering av tillitsbrudd

Interesseerklæringer og sammenfattede CV-er for medlemmene av styret, eksekutivkomiteen og de rådgivende gruppene

Interesseerklæringer og sammenfattede CV-er for administrerende direktør og ledende personell