Samarbeid: nøkkelen til EU-OSHAs suksess

I løpet av de siste 25 årene har EU-OSHA etablert, styrket og hatt et tett samarbeid med et stort partnernettverk. Gjennom dette nettverket har byrået lykkes med å nå ut til arbeidsplassene med sin autoritative HMS-informasjon og praktiske verktøy. I dag samarbeider det ikke bare med alle medlemsstatene og landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA), men også med søkerstater og potensielle søkerstater med tanke på bevisstgjøring om risikoer på arbeidsplassen og fremming av HMS-forbedringer.

EU-OSHAs viktigste partnere er blant andre:

I styret sitter representanter for regjeringer og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner fra hver av medlemsstatene. Denne trepartstilnærmingen sikrer at alle interessentenes synspunkter blir hørt ved beslutningstaking, noe som har vært avgjørende for byråets suksess.

Hver enkelt medlemsstat må utpeke et nasjonalt kontaktpunkt – vanligvis en nasjonal vedkommende myndighet – som leverer nasjonale data som byrået bruker for å informere beslutningstakerne. Relasjonen mellom EU-OSHA og kontaktpunktene er imidlertid på ingen måte ensidig. Til gjengjeld bistår EU-OSHA kontaktpunktene i deres HMS-arbeid og gir dem pålitelig, oppdatert informasjon. For eksempel:

  • Byråets hjelpeverktøy for kontaktpunkter (FAST) hjelper dem med å organisere arrangementer og aktiviteter på nasjonalt plan.
  • EU-OSHA oversetter materiell som er aktuelt for kontaktpunktenes nasjonale HMS-innsats.

Oppgaven med å bygge opp et nettverk av nasjonale kontaktpunkter ble innledet i 1997, av de daværende 15 medlemsstatene i EU. Den store utvidelsen av EU i 2004, da de eksisterende 15 medlemsstatene fikk selskap av 10 nye land, ble en ny utfordring for EU-OSHA og dets innsats for å bygge opp en kultur for risikoforebygging. For å sikre en gjennomgående høy HMS-standard i alle medlemsstatene laget byrået en utvidelsesplan som hadde som mål å:

  • tilpasse eksisterende materiell til de nye medlemsstatenes behov, og
  • øke bevisstheten hos arbeidsgiverne, arbeidstakere og arbeidslivspartene om hvor viktig HMS er.

Planen hadde ikke kunnet gjennomføres uten et effektivt nettverk av nasjonale kontaktpunkter og andre partnere.

Takket være effektivt samarbeid – som har blitt styrket gjennom årene – består EU-OSHAs nettverk nå av 39 nasjonale kontaktpunkter.

Byrået har vist at konseptet det ble opprettet på grunnlag av – et byrå basert på et trepartssamarbeid og et nettverk av kontaktpunkter og partnere i medlemsstatene og partnerlandene – har fungert i praksis. Dette konseptet har ført til nye aktiviteter og nye samarbeidsformer og har vært sentralt for å oppnå en felles forståelse av hvilken retning vi ønsker å gå når det gjelder å beskytte arbeidstakerne.

Hans-Horst Konkolewsky, tidligere direktør for EU-OSHA

Byrået har også et langvarig samarbeid med Enterprise Europe Network (EEN), som per i dag består av rundt 600 partnerorganisasjoner. Dette har i stor grad styrket byråets evne til å nå ut til mange småbedrifter gjennom fellesaktiviteter og -arrangementer og utstrakt spredning av EU-OSHAs publikasjoner og veiledningsmateriell.

EU-OSHAs suksess avhenger videre av sterke relasjoner til andre partnere, herunder Europakommisjonen og Europaparlamentet, arbeidslivspartene og kampanjepartnerne. EU-OSHA har brukt over ti år på aktivt å bygge opp en betydelig portefølje med kampanjepartnere, og i den senere tid har kampanjene engasjert over 100 offisielle kampanjepartnere og over 30 mediepartnere. Dette har vært viktig for effektiv gjennomføring av byråets viktige Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer.

I 2019 kan vi nå reflektere over og anerkjenne det bidraget dette store nettverket har gitt gjennom å spre HMS-informasjon til arbeidsplasser over hele Europa i 25 år.