Hvem drar nytte av EU-OSHAs arbeid?

Svært små, små og mellomstore bedrifter

EU-OSHA ble opprettet for et enkelt, men viktig formål: å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Byråets mål er å øke kunnskapen og bevisstheten om risiko på arbeidsplassene og fremme HMS-forbedringer ved å henvende seg til politikere, bedrifter og arbeidsplasser med autoritativ informasjon og praktiske verktøy.

Svært små, små og mellomstore bedrifter utgjør mesteparten av virksomhetene i Europa, og de svært små bedriftene utgjør alene forbløffende 95 prosent. Derfor er små og mellomstore bedrifter (SMB-er), og særlig svært små og små bedrifter, EU-OSHAs hovedmålgruppe: De sysselsetter ikke bare over halve arbeidsstyrken i EU, men står også for en uforholdsmessig høy andel av ulykkene og andre HMS-problemer. Mens større bedrifter i stadig større grad investerer i HMS-politikk, er dette tilsynelatende fraværende i mange SMB-er, sannsynligvis på grunn av en antatt eller reell ressursmangel og ofte dårlig informasjonsutveksling om effektiv HMS-styring.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

I en erkjennelse av at SMB-ene er Europas kraftsentrum og trenger støtte, innførte EU i 2001 en rekke finansieringsordninger. Etter invitasjon fra Europaparlamentet sluttet EU-OSHA seg til disse ordningene og opprettet en parallell ordning som varte fra 2001 til 2003.

Bare i ordningens første år fikk hele 51 prosjekter støtte, med tilskudd på mellom 25 000 og 190 000 euro – til sammen 5 millioner euro. Over en halv million SMB-er dro nytte av dette initiativet, og det ble arrangert over 15 000 timer med kurs og seminarer om risikobevissthet og god praksis. Ikke overraskende økte ordningens popularitet, og i det andre året ble nærmere 700 000 SMB‑er tilgodesett.

Med disse finansieringsordningene nådde byrået de første årene ut til mange SMB-er i hele Europa, noe som ikke bare bidro til å øke HMS-bevisstheten, men også byråets egen profil blant bedriftene det retter seg inn mot.

Svært små og små bedrifter er fortsatt de viktigste i målgruppen for EU-OSHAs aktiviteter. Den europeiske arbeidsmiljøuken, som byrået har stått for siden 2000, og senere også årlige HMS-informasjonskampanjer, har utviklet seg til EU-OSHAs flaggskip, Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene, som har blitt en viktig del av innsatsen for å nå ut til små bedrifter. Disse toårige kampanjene har som mål å øke bevisstheten om relevante HMS-relaterte emner gjennom utveksling av god praksis og produksjon og spredning av informasjonsmateriell og praktiske verktøy og ressurser. Alt kampanjemateriell er laget på en måte som gjør det lett å forstå og enkelt å bruke, og er dermed rettet mot behovene til små bedrifter som ikke har så lett for å bruke tid og penger på HMS.

Den første av disse toårige kampanjene startet i 2008 og fokuserte på risikovurdering, som ligger til grunn for all effektiv HMS-praksis. Som en del av dette ble OiRA-plattformen til (Online Interactive Risk Assessment). OiRA er laget spesielt for å hjelpe små og svært små bedrifter. Plattformen gjør det mulig å opprette nettbaserte verktøy for effektiv vurdering og håndtering av risikoene i enkeltbransjer. OiRA har til nå hjulpet tusenvis av små bedrifter med å gjennomføre risikovurderinger på en enkel og kostnadseffektiv måte.

© EU-OSHA – EU-OSHAs høynivåkonferanse om HMS-arbeidet i svært små og små bedrifter – 19. juni 2018, Brussel

I juni 2018 holdt EU-OSHA en konferanse i Brussel om HMS-forbedringer i småbedriftene i Europa. EU og nasjonale og internasjonale interessenter diskuterte konklusjonene av det treårige SESAME-prosjektet (trygge små og svært små bedrifter). En viktig anbefaling var å få alle interessenter engasjert og koordinere innsatsen deres overfor de små og svært små bedriftene. Prosjektet resulterte også i veldig mange eksempler på god praksis, skreddersydd til behovene til små og svært små bedrifter i over 60 bransjer.

Hvem ellers?

Selv om SMB-er er hovedmålgruppen for EU-OSHAs arbeid, er de slett ikke de eneste som nyter godt av arbeidet. Det gjør blant annet også:

  • politikere i EU og på nasjonalt plan
  • arbeidstakere og arbeidsgivere og deres representanter
  • HMS-fagfolk og forskere
  • nasjonale myndigheter

Det er åpenbart mange som drar nytte av EU-OSHAs arbeid. Allikevel er byråets mål like klart og viktig som før: å gjøre Europas arbeidsplasser tryggere, sunnere og mer produktive.