EU-OSHA arbeider hånd i hånd med EU-regelverket

Et stort jubileum gir rom for både tilbakeblikk og forventninger om nye utfordringer.

I det året Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) markerer sine 25 første år, ser byrået tilbake på hvor viktig det sentrale arbeidsmiljødirektivet som ble vedtatt for 30 år siden, har vært, og ser fram mot å bidra videre til den europeiske søylen for sosiale rettigheter.

Rammedirektivet

Kunngjøringen av direktiv 89/391/EØF, arbeidsmiljødirektivet – EUs rammedirektiv for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – i juni 1989 var en viktig milepæl for arbeidstakerne i Europa. Som det første totale HMS-regelverket i EU innførte det generelle prinsipper og felles minstestandarder for hele Europa.

Arbeidsmiljødirektivet plasserte ansvaret for arbeidstakernes helse og sikkerhet hos arbeidsgiverne. Arbeidsgiveransvaret, forebyggingsprinsippene som ble etablert, og informasjon til, opplæring av, samråd med og balansert medbestemmelse for arbeidstakerne er hjørnesteinene som den nye HMS-tilnærmingen er basert på. Vesentlig er det også at direktivet satte prinsippet med risikovurdering sentralt i HMS-regelverket i EU. 

Arbeidsmiljødirektivet skulle være innarbeidet i alle medlemsstatenes nasjonale lovgivning innen utgangen av 1992. I ettertid har det blitt fulgt opp av mange andre direktiver om spesifikke sider ved arbeid eller farer.

I en melding fra 2004 konkluderte Europakommisjonen med at arbeidsmiljødirektivet og andre tilknyttede direktiver har bidratt til å forenkle og rasjonalisere de nasjonale HMS-regelverkene. I tillegg har det bidratt til å skape en risikoforebyggingskultur på arbeidsplassene i EU og gjort det mulig å sette HMS høyt på Europakommisjonens agenda.

EU-OSHA har bidratt aktivt til målene i de etterfølgende strategiene – EUs strategi for helse og sikkerhet for perioden 2007–2012 og EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for perioden 2014–2020, som ga støtet til den påfølgende konsolideringen og koordineringen av nasjonale strategier i EUs medlemsstater.

Den europeiske søylen for sosiale rettigheter

Nesten 30 år etter at rammedirektivet ble innført, er det en ny milepæl – Den europeiske søylen for sosiale rettigheter – som gir befolkningen i Europa bedre rettigheter innen velferd og arbeidsliv.

… Fra retten til en rettferdig lønn til retten til helsetjenester, fra livslang læring, en bedre balanse mellom arbeid og fritid og likestilling mellom kvinner og menn, til minstelønn: med Den europeiske søylen for sosiale rettigheter tar EU sine borgeres rettigheter i forsvar i en verden i rivende utvikling.

Jean-Claude Juncker, president for Europakommisjonen, 17. november 2017

Søylen definerer arbeid som en grunnleggende sosial rettighet og gir arbeidstakerne høyt vernenivå, uavhengig av alder. To av søylens 20 prinsipper berører HMS direkte:

  • retten til trygge, sunne og godt tilrettelagte arbeidsplasser
  • retten til en sunn balanse mellom arbeid og fritid

Dermed understøtter søylen EU-OSHAs arbeid i stor grad. Byrået spiller åpenbart en sentral rolle når det gjelder å støtte søylens verdier og sette disse prinsippene ut i livet. To sider av EU-OSHAs arbeid er særlig viktige:

Alt arbeid Byrået gjør, bidrar faktisk på en eller annen måte til å gjøre arbeidsplassene i Europa tryggere og sunnere og arbeidslivet mer bærekraftig – og derved til å sikre rettighetene som er nedfelt i søylen.

I 2019 feirer vi 30-årsjubileet for det første HMS-regelverket i EU – arbeidsmiljødirektivet – ble vedtatt og ga arbeidstakere likt vern i hele EU. Samtidig ser EU-OSHA fram til å gi praktisk støtte til den europeiske søylen for sosiale rettigheter og bedre arbeidstakervernet i Europa. Denne anerkjennelsen av verdien av byråets arbeid stimulerer til å fortsette samarbeidet med partnerne om å gjøre Europa til et tryggere og sunnere sted å arbeide.