Verslagen van lezingen

Workshop over de ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden

Met de workshop, die een hele dag duurde, beoogde EU-OSHA discussies op gang te brengen om zijn toekomstige werkzaamheden op het terrein van arbeidsgerelateerde ziekten toe te spitsen in het licht van het meerjarenprogramma en het daarmee verband houdende brede OSH-overzicht dat gepland is voor 2015, 2016 en 2017. Aan de workshop werd deelgenomen door deskundigen voorgedragen door ons netwerk van focal points, de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), onderzoekers, de Europese sociale partners, afgevaardigden van de werkgroepen van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, het SCOEL (Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia), het SLIC (Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie) en de Europese Commissie. Als onderdeel van de activiteiten van het Agentschap zijn de werkzaamheden op het terrein van arbeidsgerelateerde ziekten erop gericht een concrete basis voor preventie en een beter overzicht van de omvang van de ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden te helpen verschaffen.

Event Details

Aanvangsdatum: 
10/10/2014 - 09:00
Einddatum: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23