Proefproject van het Europees Parlement met betrekking tot gezondheid en veiligheid van oudere werknemers

Het project “Safer and healthier work at any age – occupational safety and health (OSH) in the context of an ageing workforce” (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd - veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) in de context van een vergrijzende beroepsbevolking) is een initiatief van, en is gefinancierd door, het Europees Parlement (zie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29-02-2012, II/230 - II/231) en uitgevoerd door EU-OSHA in opdracht van de Europese Commissie.

Het doel van het Europees Parlement was om te onderzoeken hoe gezondheid en veiligheid op het werk zouden kunnen worden verbeterd, rekening houdend met de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking, en om op dit terrein ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van beleid. Het project dat door het OSHA wordt uitgevoerd, biedt een omvattend overzicht van kwesties met betrekking tot vergrijzing, werk en OSH en een analyse van beleid en initiatieven in verband met de vergrijzende beroepsbevolking in heel Europa. Voor het project is daarbij tevens nota genomen van het onderzoek van Eurofound naar duurzaam werk.

Er is een interactieve visuele presentatie van de belangrijkste resultaten van het project beschikbaar, waaronder demografische gegevens, gegevens omtrent werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid en voorbeelden van OSH en gerelateerd beleid in Europa met betrekking tot de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking. 

Verslagen die in het kader van het project zijn gepubliceerd:

ALGEMENE ANALYSE

Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd -Definitief algemeen analyseverslag - in het verslag worden de bevindingen van het project samengevoegd. Ook bevat het verslag beleidsindicatoren en aanbevelingen bedoeld voor doelgroepen van uiteenlopende niveaus en typen.

 

DE VERGRIJZENDE BEROEPSBEVOLKING EN IMPLICATIES VOOR OSH

The ageing workforce: implications for occupational safety and health - A research review (De vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag). Op basis van een bureau-onderzoek van beschikbare onderwerpgerelateerde informatie.

Women and the ageing workforce: implications for occupational safety and health - A research review (Vrouwen en de vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag). Op basis van bureau-onderzoek

 

BELEID, STRATEGIEËN EN PROGRAMMA'S

Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes on population and workforce ageing (Analyseverslag over beleid, strategieën en programma's van de EU en haar lidstaten omtrent demografie en de vergrijzende beroepsbevolking) - dit verslag stelt de problematiek van een vergrijzende beroepsbevolking op het vlak van OSH en beleidsterreinen die daarop van invloed zijn, zoals werkgelegenheid en sociale zaken, volksgezondheid en onderwijs aan de orde.

 

REVALIDATIE EN TERUGKEER NAAR HET WERK 

Revalidatie en terugkeer naar het werk: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes (Revalidatie en terugkeer naar het werk: Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en haar lidstaten).

Onderzoeksverslag over revalidatie en terugkeer naar het werk - op basis van bureau-onderzoek ten behoeve van een overzicht van in het veld aanwezige kennis en aanbevelingen.

Grondige beschrijving van 9 casusstudies over programma's voor revalidatie/terugkeer naar het werk - de beschrijvingen omvatten gezichtspunten van deskundigen, belanghebbenden of programmadeelnemers.

 

HET LANDELIJK BEELD

Safer and healthier work at any age - Country Inventories (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd - Landeninventarisatie) - in elk land hebben landelijke deskundigen de informatie verzameld via bureau-onderzoek. De informatie is verder aangevuld door gespreksgroepen met OSH-intermediairs en -deskundigen in tien lidstaten.

Taalversies van landprofielen

 

GOEDE PRAKTIJKEN EN MIDDELEN

Safer and healthier work at any age: an analysis of workplace good practice and needs for support (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd: een analyse van goede praktijken op de werkplek en ondersteuningsbehoeften) - dit verslag biedt een samenvatting van de bevindingen van de casusstudies en het kwalitatief onderzoek.

24 case studies of workplace good practices (24 casusstudies van goede praktijken op de werkplek) - deze casusstudies bevatten onder meer de ervaringen van personen die bij de maatregelen betrokken waren en gezichtspunten en behoeften van kleine ondernemingen.

Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd: Review of resources for workplaces (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd: beoordeling van hulpmiddelen voor werkplekken)

 

Meertalige e-gids over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een verouderende beroepsbevolking

Conferentie met belanghebbenden

Op 22 september 2015 is er in Brussel een conferentie voor belanghebbenden gehouden. Hier werden de belangrijkste bevindingen en conclusies van het project gepresenteerd aan beleidsmakers van de lidstaten en op Europees niveau.

Meer weergeven over de conferentie

Dit project ondersteunt de Campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 “Gezonde werkplekken voor alle leeftijden” en biedt achtergrondinformatie voor de campagne.