Eerdere campagnes voor een gezonde werkplek

Image
Previous Healthy Workplaces Campaigns

De campagnes voor een gezonde werkplek worden sinds 2000 georganiseerd, oorspronkelijk onder de titel Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Sinds 2007 duren de campagnes niet langer één, maar twee jaar, om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte om op verschillende niveaus bewustzijn te creëren over veiligheids- en gezondheidskwesties. Dat wordt gedaan door toegankelijke gegevens, informatie en tools langer beschikbaar te stellen.

De campagnes zijn steeds krachtiger geworden:

  • het netwerk van stakeholders en campagne- en mediapartners die aan de campagne meewerken, is breder en sterker geworden
  • er wordt meer campagnemateriaal ontwikkeld, verspreid en geraadpleegd op internet
  • de media-aandacht is toegenomen, waarbij een diverser en internationaler publiek wordt bereikt
  • er worden meer hulpbronnen ontwikkeld en nieuwe initiatieven ontplooid

Het succes van de campagnes voor een gezonde werkplek, hun vermogen om op verschillende niveaus door te dringen tot organisaties en de positieve effecten van bezoeken van beleidsmakers aan de werkvloer, zijn grotendeels te danken aan de betrokkenheid en inzet van het brede netwerk van partners, dat alle beroepsprofielen van een groot aantal sectoren bestrijkt.  Dit netwerk speelt een centrale rol in het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk in verschillende sectoren in Europa.

Lees meer over eerdere campagnes

2016 - 2017: Gezond werk, voor alle leeftijden

Met de campagne “Gezond werk voor alle leeftijden” werd het belang van duurzaam werk uitgedragen, dat wil zeggen: veilige en gezonde werkomstandigheden gedurende het hele arbeidsleven. Doordat de Europese beroepsbevolking vergrijst en de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat, wordt het steeds belangrijker dat mensen in veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden kunnen werken. Zo kunnen zij langer aan de slag blijven en in goede gezondheid met pensioen gaan. De campagne heeft een aantal manieren belicht om de veiligheid en gezondheid op het werk te sturen in het licht van een vergrijzend personeelsbestand, en ze heeft het uitwisselen van informatie en goede praktijken gestimuleerd. De demografische veranderingen laten zich op de meeste werkplekken in Europa voelen. Door maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat duurzaam wordt gewerkt, kunnen bedrijven en organisaties de negatieve effecten echter tot een minimum beperken en de productiviteit verhogen, zodat het werk voor iedereen veiliger en gezonder wordt.
U kunt de gearchiveerde website hier bezoeken.

2014 - 2015: Gezond werk is werk zonder stress!

healthy workplaces campaign 2014

Stress is het op één na meest genoemde werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa en men gaat ervan uit dat stress, samen met andere psychosociale risico’s, verantwoordelijk is voor meer dan de helft (50-60 %) van alle verloren werkdagen. Negatieve psychosociale omstandigheden kunnen aanzienlijke effecten hebben op de gezondheid van werknemers.

Psychosociale risico’s doen zich voor op iedere werkplek, maar ze kunnen met beperkte middelen succesvol in kaart worden gebracht en aangepakt. Deze campagne biedt werknemers en werkgevers ondersteuning en richtlijnen bij het tegengaan van werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s en stimuleert het gebruik van praktische, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om dat te faciliteren.

2012 - 2013: Samen sterk voor preventie

campagne Een gezonde werkplek 2012

De campagne voor 2012-2013 van het agentschap richt zich op risicopreventie. Simpel gezegd gaat het bij preventie over het beheren van werkgerelateerde risico's met het uiteindelijke doel om het aantal werkgerelateerde ongevallen en beroepsziekten terug te dringen.

De eindverantwoordelijkheid voor het beheren van risico's ligt bij werkgevers en het hoogste management, maar hun inspanningen zijn gedoemd te mislukken als werknemers niet actief meewerken.

Daarom wordt in deze campagne de nadruk gelegd op het belang van leiderschap van het topmanagement en bedrijfseigenaren, gekoppeld aan een actieve werknemersparticipatie.

2010 - 2011: Veilig onderhoud


Onderhoud is een zeer veel voorkomende activiteit: iedere werkplek en branche, en werknemers op elk niveau hebben ermee te maken (en dus niet alleen werknemers bij wie ‘onderhoud’ in de functieomschrijving staat).

In deze campagne lag de nadruk op het belang van veilig onderhoud als de kern van een goede praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

En hoewel de specifieke details per branche verschillen (afhankelijk van bijvoorbeeld de soorten machines die worden gebruikt), werden in deze campagne beginselen vastgesteld die op alle verschillende werkplekken van Europa gelden voor goed onderhoud.

Doelstellingen van de champagne

  • bewustmaking van het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, van de risico’s die aan onderhoud zijn verbonden en van de noodzaak om onderhoud op een veilige manier uit te voeren;
  • bewustmaking van de juridische en andere verplichtingen van werkgevers tot het verrichten van veilig onderhoud, en van het feit dat dit ook uit zakelijk oogpunt zinvol is;
  • bevordering van een eenvoudige, systematische aanpak voor veiligheids- en gezondheidsbeheer bij onderhoudswerkzaamheden op de werkplek, op basis van een adequate risicobeoordeling (de „vijf basisregels”).

De uiteindelijke doelstelling is natuurlijk steeds minder mensen die letsel of gezondheidsschade oplopen als gevolg van gebrekkig of niet-uitgevoerd onderhoud, zowel nu als in de toekomst.

Meer informatie

2008 - 2009: Risicobeoordeling


Risicobeoordeling is het fundament van het beheer van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Het algemene doel van deze campagne was het bevorderen van een geïntegreerde aanpak van risicobeoordeling door het management, door organisaties te helpen deze beoordelingen systematisch uit te voeren en op basis van de resultaten te handelen.

De campagne streefde naar bewustmaking van de wettelijke verplichtingen die werkgevers hebben om risicobeoordelingen uit te voeren, maar ook naar verduidelijking van het proces van risicobeoordeling; risicobeoordeling hoeft geen ingewikkelde of bureaucratische taak te zijn, of een taak die alleen voor deskundigen is weggelegd. Zij bepleitte een eenvoudige, stapsgewijze aanpak, waarbij het personeel geraadpleegd en betrokken zou worden.

Uit deze campagne is ook onze interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA) voortgekomen. Deze kan worden beschouwd als het antwoord van de 21e eeuw op de uitdaging om veiligheid en gezondheid op het werk onder micro- en kleine ondernemingen te bevorderen. Het OiRA-project heeft de potentie om vele duizenden kleine ondernemingen in de hele EU te helpen op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicobeoordelingen uit te voeren.

Meer informatie

2007 - 2008: Initiatief voor veiligheid en gezondheid op de werkplek


Het initiatief voor veiligheid en gezondheid op de werkplek was erop gericht werkgevers en werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) eenvoudig toegang te verlenen tot informatie over hoe ze hun werkplekken veiliger, gezonder en productiever kunnen maken.

Dit initiatief werd uitgevoerd in 12 EU-lidstaten: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië, en in Turkije en Kroatië.

De campagne richtte zich op het MKB met de boodschap: "Veilig en gezond aan het werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak!'.

Meer informatie OSHwiki

2007: Vertil je niet! (spier- en skeletaandoeningen)


Spier- en skeletaandoeningen, dat wil zeggen aandoeningen waarbij sprake is van aantasting van de spieren, gewrichten, pezen, ligamenten en zenuwen, vormen in vrijwel alle EU-lidstaten de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim op het werk.

Deze campagne was erop gericht een geïntegreerde managementaanpak van dit probleem te bevorderen, waarbij de nadruk werd gelegd op de gedachte dat werkgevers, werknemers en overheid samen moeten werken om spier- en skeletaandoeningen aan te pakken.

In de campagne werd aandacht besteed aan het concept van het ‘beheren van de belasting’: hierbij worden niet alleen lasten die bijvoorbeeld worden gedragen, in ogenschouw genomen, maar alle druk die omgevingsfactoren op het lichaam uitoefenen, en het tempo waarin de taak wordt uitgevoerd.

Daarnaast benadrukte zij het belang van een managementaanpak voor het aan het werk houden, de revalidatie en de terugkeer naar het werk van mensen die lijden of hebben geleden aan spier- en skeletaandoeningen.

Meer informatie Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

2006: Start veilig - Jongeren


Deze campagne was erop gericht ervoor te zorgen dat jonge mensen een veilige en gezonde start kunnen maken met hun werkende leven.

Jongeren zijn met name kwetsbaar in werkomgevingen waarin voor hen ontoereikende voorzieningen op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn getroffen.

Veel van de ongevallen en gezondheidsproblemen van jonge werknemers kunnen echter worden voorkomen, en jongeren staan open voor informatie over veiligheid en gezondheid op het werk, en zullen zichzelf beschermen wanneer ze de potentiële gevaren kennen.

Deze campagne was gericht op het bevorderen van het risicobewustzijn onder jongeren en werkgevers op het werk, op scholen en op universiteiten: het was de bedoeling jongeren in een vroeg stadium te bereiken, om hen zo te doordringen van een cultuur van risicopreventie.

Meer informatie Jongeren

2005: Weg met de herrie!


Tientallen miljoenen werknemers in Europa worden gedurende ten minste een kwart van hun werktijd blootgesteld aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus, en dan hebben we het niet alleen over werknemers in de industrie, zoals in de bouw of in fabrieken, die dit risico lopen.

Lawaai kan in veel werkomgevingen een probleem vormen, van fabrieken tot boerderijen, en van callcenters tot concerthallen.

Deze campagne richtte zich op het vraagstuk van het beheersen van geluid op het werk, met de slogan ‘Geluidshinder op het werk – dat gaan niet alleen ten koste van uw gehoor’.

Meer informatie OSHwiki

2004: Veilig bouwen


De bouw is een van de grootste Europese industrieën.

Helaas presteert deze sector ook het slechtst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, een probleem dat bedrijven en belastingbetalers jaarlijks miljarden euro's kost, nog afgezien van het enorme menselijk lijden dat het veroorzaakt.

Deze campagne was bedoeld om alle stakeholders in de bouwsector te helpen een veiligere, gezondere en productievere werkomgeving te creëren.

Meer informatie OSHwiki

2003: Gevaarlijke stoffen - Voorzichtig behandelen!


In heel Europa worden miljoenen werknemers op hun werkplek blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en als de daarmee samenhangende risico's niet in de hand worden gehouden, kan dat de gezondheid van mensen op veel verschillende wijzen schaden.

Europese wetgeving regelt de verplichtingen van werkgevers om dergelijke risico's te beheersen, en er is een overvloed aan begeleiding voor werkgevers en werknemers voorhanden. Om hiermee echter de gezondheid van werknemers echt te beschermen zal hier ook naar moeten worden gehandeld.

Een centraal doel van deze campagne was bewustmaking van de risico's en aanzetten tot actie om de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het gebruik van gevaarlijke stoffen, terug te dringen.

Meer informatie Gevaarlijke stoffen

2002: Werken aan stress


Jaarlijks gaan miljoenen werkdagen verloren door stress.

Veel te veel slachtoffers lijden in stilte en te veel bedrijven realiseren zich niet in welke mate stress hun bedrijfsprestaties nadelig beïnvloedt.

Deze campagne richtte zich op de preventie en het beheersen van stress op de werkplek.

Meer informatie Stress

2001: Succes komt niet per ongeluk


Ieder jaar komen in de Europese Unie duizenden mensen om het leven bij ongevallen op het werk en doen zich miljoenen arbeidsongevallen voor die uitmonden in een ziekteverzuim van meer dan drie dagen.

Het probleem is met name urgent in kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze campagne richtte zich op de preventie van werkgerelateerde ongevallen.

Meer informatie Thema's

2000: Zet je schrap tegen fysieke overbelasting


Spier- en skeletaandoeningen behoren tot de meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen. Ze treffen miljoenen Europese werknemers in alle bedrijfstakken, en kosten werkgevers miljarden euro's.

Het probleem zou echter grotendeels kunnen worden voorkomen of kunnen worden teruggedrongen wanneer men de bestaande regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en richtsnoeren voor goede praktijken zou opvolgen.

De eerste campagnes van EU-OSHA waren gericht op het effectieve beheer van de risico's van spier- en skeletaandoeningen.

Meer informatie Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Meer informatie Thema's

Europese SLIC-campagnes

Europese SLIC-campagnes door SLIC (Senior Labour Inspectors Committee - Comité van hoge functionarissen van de Arbeidsinspectie):