You are here

Privacyverklaring (OSHmail-formulier)

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering

 

Doel van de verwerking

De gegevens die in dit formulier moeten worden ingevuld, worden verzameld ten behoeve van het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief van EU-OSHA en incidenteel om feedback te verzamelen over de prestaties van het Agentschap in relatie tot het jaarlijkse beleidsplan en het Meerjarig Strategisch Programma. De opgegeven e-mailadressen worden bewaard in de geautomatiseerde beheerapplicatie van onze mailinglist, Listserv, die gehost wordt op servers die zich op het grondgebied van de EU bevinden.

 

Type verwerkte gegevens

E-mailadres

 

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Verordening (EG) nr. 45/2001").

 

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

  • Naar behoren aangewezen personeel van EU-OSHA
  • Externe provider die de server van EU-OSHA host en onderhoudt
  • Juridische Dienst, Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), Europese Ombudsman, Europese Rekenkamer, dienst Interne audit, indien van toepassing.

Alle hierboven vermelde ontvangers zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden doorgeven. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

 

De rechten van betrokkenen

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (in geval de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om gegevenswissing en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief van EU-OSHA op ieder gewenst moment opzeggen door het formulier onder aan deze pagina in te vullen https://osha.europa.eu/nl/news/oshmail/, of door in uw inbox onder aan een willekeurige nieuwsbrief van EU-OSHA op de link te klikken.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de Onderwerp-regel.

 

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

Het Agentschap bewaart de gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de inschrijving op de nieuwsbrief.

 

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo@osha.europa.eu.

 

Een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Betrokkenen hebben het recht om een beroep op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te doen: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.