Strategie en werkprogramma's van het Agentschap

De werkprogramma's zijn gebaseerd op de strategie van EU-OSHA.

Een langetermijnstrategie uitzetten

De huidige strategie van het Agentschap bestrijkt de jaren 2018–2023 en identificeert zes prioritaire gebieden:

  1. Anticipatie op veranderingen – door onze foresight-projecten
  2. Feiten en cijfers – verzamelen en verspreiden van informatie voor onderzoekers en beleidsmakers via Esener en VGW-overzichten
  3. Instrumenten voor het VGW-beheer – hoofdzakelijk door OiRA
  4. Bewustmaking van veiligheid en gezondheid op het werk – door de campagnes 'Een gezonde werkplek' en andere bewustmakingsactiviteiten
  5. Kennis via netwerken — vooral door de ontwikkeling van OSHwiki
  6. Netwerkactiviteiten

Voor meer informatie kunt u de Strategie 2018–2023 van EU-OSHA downloaden. Deze sluit aan bij het strategisch kader van de Europese Commissie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 en de mededeling van de Commissie van januari 2017 “Modernisering van de wetgeving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk”.

Planning voor het komende jaar

Elk jaar zet de uitvoerend directeur van EU-OSHA het driejarig voortschrijdend programma van het Agentschap uiteen in een programmeringsdocument, dat door de raad van bestuur moet worden goedgekeurd. Dit programma beschrijft in detail de activiteiten voor het komende jaar en de doelstellingen die moeten worden bereikt.

Het programmeringsdocument stelt duidelijke prioriteiten vast en moet waarborgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van zijn middelen en zijn netwerk. Een aantal belangrijke actieterreinen zijn: anticipatie op veranderingen, bewustmaking, en feiten en cijfers over veiligheid en gezondheid op het werk.

Op de pagina Publicaties van onze website kunt u de jaarlijkse beheerplannen van voorgaande jaren bekijken, alsook onze jaarverslagen en jaarlijkse activiteitenverslagen, die laten zien hoe we hebben gepresteerd.

Share this on: