Fins EU-voorzitterschap


Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de 28 lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het voorzitterschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de desbetreffende lidstaat is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen die het tijdens zijn ambtsperiode wil bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Op 1 juli 2019 neemt Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Het is het tweede land van de huidige trojka, dat met Roemenië en Kroatië samenwerkt om de doelstellingen van hun gezamenlijke programma te halen.

Een van de prioriteiten van het voorzitterschap is een concurrerende en sociaal inclusieve EU tot stand te brengen. Europa moet de uitdagingen van zijn vergrijzende bevolking en de wereldwijde concurrentie het hoofd bieden met duurzame maatregelen om de productiviteit en het concurrentievermogen te verhogen. Tegelijkertijd moet een coherente aanpak voor de verdere ontwikkeling van de Europese pijler van de sociale rechten worden vastgesteld om zichtbare resultaten voor de burgers te bereiken.

Bovendien heeft de EU behoefte aan een toekomstgerichte en brede strategie voor permanente educatie die rekening houdt met de transformatie van werk en met digitalisering. Een andere belangrijke maatregel om de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten te optimaliseren, is de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. De EU en haar lidstaten moeten hun acties ter bevordering van gendergelijkheid in het beroepsleven, de combinatie van werk en gezinsleven en gelijke beloning voortzetten. Er is ook behoefte aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, volksgezondheidsbeleid en regelingen voor deeltijdwerk om langere loopbanen in Europa te kunnen promoten.

Het Finse voorzitterschap heeft zijn steun uitgesproken voor de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, een door EU-OSHA medegefinancierde strategie die het bewustzijn van de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk vergroot en de uitwisseling van goede praktijken stimuleert. Het voorzitterschap organiseert op 27 en 28 november een conferentie met als titel “Working together to eliminate work-related cancer” (samenwerken om arbeidsgerelateerde kanker uit te roeien).

Ga naar de website van het Finse voorzitterschap

Video "Wat is het voorzitterschap van de Raad en hoe werkt dit?"