Frans EU-voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de nationale regeringen van de lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het ambt van voorzitter brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de lidstaat van ontvangst is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen om tijdens zijn ambtsperiode te bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Frankrijk bekleedt het voorzitterschap van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De andere leden van het huidige voorzitterschapstrio zijn Tsjechië en Zweden.

Frankrijk streeft onder het motto “herstel, kracht en saamhorigheid” naar een soevereiner, digitaler, socialer en menselijker Europa.

Tijdens het Franse voorzitterschap zullen vele Europese wetten worden besproken of vastgesteld, onder meer op het gebied van:

  • digitale technologie: economische regulering van en verantwoordingsplicht voor platformen, vooral met betrekking tot haatzaaiende uitlatingen, via wetgeving inzake digitale diensten en markten;
  • ecologische transitie: invoering van koolstofbeprijzing aan de grenzen van de EU voor ingevoerde producten, met het oog op economische en ecologische efficiëntie;
  • sociaal beleid: vaststelling van Europese wetgeving inzake minimumlonen.

Op het programma staat verder het blijvende engagement van de Europese Unie in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en de economische en maatschappelijke gevolgen daarvan.

Ga naar de website van het Franse EU-voorzitterschap

Bekijk de video Wat houdt het voorzitterschap van de Raad in en hoe werkt dit?

 

Share this on: