Jaarverslagen

Jaarlijks activiteitenverslag

Elk financieel jaar stelt de directeur van EU-OSHA een verslag op van de activiteiten die het Agentschap het afgelopen jaar heeft ontplooid (het jaarverslag). Dit verslag, dat de structuur volgt van het jaarlijks werkprogramma in het programmeringsdocument, beschrijft hoe de hoofddoelstellingen en -activiteiten uit het werkprogramma gerealiseerd zijn. Ook wordt in het verslag gekeken naar de middelen die zijn gebruikt om de doelstellingen van het Agentschap te verwezenlijken. 

Het jaarlijkse activiteitenverslag fungeert tevens als het managementverslag van de directeur, waarin onder andere de tenuitvoerlegging wordt behandeld van de normen voor de interne controle.

Het activiteitenverslag wordt geanalyseerd en beoordeeld door de raad van bestuur van EU-OSHA. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de procedure om te beoordelen hoe het Agentschap zijn jaarbegroting uitvoert (kwijtingsprocedure).

Elk activiteitenverslag bevat een betrouwbaarheidsverklaring waarin de directeur verklaart dat:

  • Het verslag een getrouw beeld geeft
  • De bestaande systemen de nodige waarborgen bieden met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen
  • Er geen belangrijke gegevens uit het verslag werden weggelaten.

Jaarverslag

Krachtens de oprichtingsverordening van EU-OSHA is de raad van bestuur verplicht om het algemeen jaarverslag over de activiteiten van EU-OSHA goed te keuren en uiterlijk op15 juni door te sturen naar het Europees Parlement, de Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Rekenkamer, de lidstaten en het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats.

Dit is een aanvullend, maar opzichzelfstaand onderdeel van de beoordeling van het jaarlijkse activiteitenverslag door de raad. Het is een vereiste dat in het financieel reglement van het Agentschap is vastgelegd en als een apart agendapunt wordt behandeld.

Alle jaarverslagen bekijken.