You are here

Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 19/06/2018 - 01:30

Kleine ondernemingen, grote uitdagingen – onderzoek naar vervolgstappen in veiligheid en gezondheid bij kleine en micro-ondernemingen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 19 juni gastheer van een conferentie op hoog niveau in Brussel waar onderzocht wordt hoe veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij kleine ondernemingen in Europa verbeterd kan worden. De bijeenkomst borduurt voort op de bevindingen van het EU-OSHA-project dat VGW bij kleine en micro-ondernemingen onderzoekt, en valt samen met het verschijnen van het eindverslag over het project. Hierin worden de belangrijkste factoren die van invloed zijn op VGW bij kleine en micro-ondernemingen uiteengezet en aanbevelingen gedaan voor goede methoden en ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Dit project heeft geleid tot meer inzicht in de wijze waarop kleine en micro-ondernemingen aankijken tegen gezondheids- en veiligheidsnormen en welke maatregelen van de zijde van autoriteiten en andere belanghebbenden nodig zijn om de naleving te verbeteren.

De conferentie, die door veel belangrijke Europese, nationale en internationale belanghebbenden wordt bijgewoond, bevordert de dialoog over het afstemmen van maatregelen en het uitvoeren van de projectaanbevelingen op Europees en nationaal niveau. Het project richt zich op de ontwikkeling van efficiëntere, op feiten gebaseerde beleidsmaatregelen en interventies die de verbetering van VGW bij kleine en micro-ondernemingen mogelijk maken. Het eindverslag biedt een uitgebreide analyse van "wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden", waarbij wordt ingegaan op zaken als vormen van bestuur en regelgeving, handhaving, sociaaleconomische context, adviesdiensten, onderwijs, collectieve arbeidsovereenkomsten en de betrokkenheid van sociale partners.

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, benadrukt dat "[de] bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk een van de belangrijkste beginselen [vormt] van onze Europese pijler van sociale rechten; ik heb de verbetering van de situatie bij kleine en micro-ondernemingen tot prioriteit gemaakt. Hoewel kleine en micro-ondernemingen werk bieden aan ongeveer de helft van de Europese beroepsbevolking en van cruciaal belang zijn voor economische groei, zijn werknemers bij deze bedrijven vaak onvoldoende beschermd tegen letsel en ziekte en hebben veel van deze ondernemingen moeite om het hoofd boven water te houden. Dit project heeft geleid tot meer inzicht in de wijze waarop zulke ondernemingen aankijken tegen gezondheids- en veiligheidsnormen en welke maatregelen van de zijde van de autoriteiten en andere belanghebbenden nodig zijn om de naleving te verbeteren."

Een van de voornaamste aanbevelingen is het betrekken van alle belangrijke belanghebbenden, inclusief regelgevende instanties, vakbonden en werkgeversorganisaties, en ervoor zorgen dat hun inspanningen worden gecoördineerd voor een zo doeltreffend mogelijke benadering van kleine en micro-ondernemingen, en dat er oplossingen worden ontwikkeld die toepasbaar, duurzaam en overdraagbaar zijn. Het rapport wijst ook op het cruciale belang van sterke nationale stelsels voor VGW-regelgeving en -inspectie, en van de integratie van VGW in sectoraal onderwijs en regelingen voor de toeleveringsketen die gunstig zijn voor VGW bij kleine en micro-ondernemingen.

Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA, legt uit: "Het is van het grootste belang dat alle belanghebbenden samenwerken bij het uitdragen van een coherente boodschap en dat ze kleine en micro-ondernemingen helpen bij het aanpakken van uitdagingen op VGW-gebied. Dankzij zijn tripartiete karakter is EU-OSHA bij uitstek in staat om daar een bijdrage aan te leveren. Het instrument Online interactive Risk Assessment (OiRA) is een mooi voorbeeld van zo'n bijdrage, omdat er verschillende belanghebbenden op EU- en nationaal niveau bij betrokken zijn. EU-OSHA ontwikkelt ook veel andere instrumenten en informatiemateriaal in het kader van zijn campagnes voor een gezonde werkplek, die specifiek op kleine ondernemingen zijn gericht."

Voorbeelden van goede methoden

Er is uit heel Europa een scala aan voorbeelden verzameld van andere goede methoden voor het verbeteren van VGW bij kleine en micro-ondernemingen. Daartoe behoren de meer "traditionele" oplossingen, zoals checklists voor sectorspecifieke risicobeoordeling die door sociale partners in Zweden zijn ontwikkeld. De webapplicaties zijn toegesneden op de behoeften van kleine ondernemingen in meer dan 60 sectoren. Ze zijn gratis te gebruiken en maken het voor bedrijven eenvoudig om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Er zijn ook voorbeelden van persoonlijke ondersteuning, die voor kleine en micro-ondernemingen bijzonder belangrijk bleek als het gaat om bewustwording van VGW en het realiseren van verbeteringen. Werkgeversorganisaties en vakbonden in Denemarken hebben samen BAMBUS tot stand gebracht, een gratis en specifiek voor de (door kleine en micro-ondernemingen gedomineerde) bouwsector bedoelde VGW-adviesdienst waarmee bedrijven VGW-adviseurs kunnen ontmoeten en toegang hebben tot informatie en advies. In Estland is de beschikbaarheid van hoogwaardig VGW-advies vergroot door een uitgebreid trainingsprogramma voor landbouwadviseurs – ontwikkeld door het ministerie voor Plattelandszaken in samenwerking met de Rural Development Foundation – dat specifiek is gericht op het bevorderen van hun VGW-kennis.

Het verbeteren van VGW kan een uitdaging vormen voor kleine en micro-ondernemingen, maar het project biedt sterke aanwijzingen dat deze bedrijven eerder geneigd zijn om programma's over te nemen die zij als relevant en betaalbaar beschouwen. Ook blijkt dat een samenhangende benadering, waarbij alle belanghebbenden dezelfde duidelijke boodschap uitdragen, kleine ondernemingen er eerder van overtuigt dat het verbeteren van VGW haalbaar en praktisch is. Een aanzienlijk deel van de kleine en micro-ondernemingen is echter nog kwetsbaar, beschikt over onvoldoende middelen en bevindt zich buiten het bereik van de bestaande ondersteuning en inspecties.

Met presentaties van de bevindingen, interactieve rondetafelconferenties en forumdebatten consolideert de conferentie de projectwerkzaamheden en biedt ze een deskundige kijk op de maatregelen die moeten worden genomen om de bevindingen in de praktijk te brengen en oplossingen te bedenken voor het ondersteunen van de meest kwetsbare ondernemingen in dit segment.

Links:

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu