Preventie – belangrijker dan ooit: een nieuwe visie voor veilige en gezonde werkplekken

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 05/07/2021 - 13:00

Preventie – belangrijker dan ooit: een nieuwe visie voor veilige en gezonde werkplekken

Wat heeft de toekomst in petto op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in een nieuwe, post-pandemische wereld die gekenmerkt is door economische en demografische uitdagingen en groene en digitale transities? Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert een online symposium ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe strategische kader van de Europese Commissie, dat erop gericht is de bescherming van werknemers te verbeteren en ervoor te zorgen dat VGW gelijke tred houdt met de snel veranderende uitdagingen waarmee de Europese werkplekken worden geconfronteerd.

Gezondheid op het werk is immers niet alleen een kwestie van fysieke gezondheid, maar ook van mentale gezondheid en welzijn. We kunnen erop rekenen dat ons agentschap EU-OSHA waardevolle steun zal blijven verlenen om het nieuwe strategische kader voor gezondheid en veiligheid op het werk te promoten en de lidstaten te helpen bij de uitvoering van hun nationale plannen.”
Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten.

In een open gesprek vraagt de uitvoerend directeur van EU-OSHA, dr. Christa Sedlatschek, aan Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, hoe naar zijn mening in het nieuwe kader in de praktijk wordt geanticipeerd op en sturing wordt gegeven aan verandering in het licht van de fundamentele transformaties rond digitalisering, telewerk, platformwerk, kunstmatige intelligentie en de groene agenda. Preventie is een andere belangrijke prioriteit van het kader, een aspect dat altijd centraal stond in het werk van EU-OSHA. Dr. Sedlatschek en commissaris Schmit staan ook stil bij de lessen die kunnen worden geleerd uit de pandemie om ervoor te zorgen dat we paraat zijn voor soortgelijke crises, en om de gevolgen daarvan voor de gezondheid, de samenleving en de economie in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Commissaris Nicolas Schmit:

“Bij onze inspanningen om beter uit de crisis te komen, moet een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk prioriteit krijgen. We moeten ons laten leiden door een nulvisie als het erom gaat werkgerelateerde sterfgevallen in de EU te voorkomen. Gezondheid op het werk is immers niet alleen een kwestie van fysieke gezondheid, maar ook van mentale gezondheid en welzijn. We kunnen erop rekenen dat ons agentschap EU-OSHA waardevolle steun zal blijven verlenen om het nieuwe strategische kader voor gezondheid en veiligheid op het werk te promoten en de lidstaten te helpen bij de uitvoering van hun nationale plannen.”

De pandemie heeft ook de aandacht gevestigd op een vorm van ongelijkheid die nog steeds bestaat in Europa: sommige groepen werknemers zijn bijzonder kwetsbaar voor gezondheids- en economische risico’s, een probleem dat moet worden aangepakt om essentiële diensten als de gezondheidszorg en de voedselproductie te beschermen. Deze ongelijkheid is niet alleen zichtbaar op de werkplek, maar ook in een bredere sociale context. In zijn hoofdtoespraak zet Sir Michael Marmot, professor in de epidemiologie aan het University College London zijn standpunt uiteen dat we rechtvaardiger uit de crisis moeten komen door opnieuw na te denken over werk en de samenleving — en daarbij te kijken naar ongelijkheid op gezondheidsgebied, voedselarmoede, levensomstandigheden en structureel racisme — om te zorgen voor eerlijke arbeidsverhoudingen en een gezond leven voor iedereen.

 

Dit zijn de waarden die ten grondslag liggen aan het nieuwe strategische kader, waarvan de doelstellingen moeten worden verwezenlijkt door maatregelen van de EU-instellingen, de lidstaten en de sociale partners, wier vertegenwoordigers hun ideeën over de uitvoering van het kader zullen uiteenzetten in de interactieve paneldiscussie van het symposium.

EU-OSHA is de aangewezen instantie om een centrale rol te vervullen bij de uitvoering, stelt dr. Sedlatschek:

“EU-OSHA zal via zijn omvangrijke netwerk van partners acties, samenwerking en uitwisseling faciliteren om de ambities van het kader waar te maken. Onze activiteiten op verschillende gebieden, van de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en stress op het werk tot de bestrijding van werkgerelateerde kanker, geven blijk van onze inzet voor de bevordering van een preventiecultuur in heel Europa en daarbuiten. De vele resultaten en successen die we in mijn tienjarige ambtstermijn bij het agentschap hebben weten te behalen, vormen een uitstekende basis voor onze komende activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.”

Met de lancering van het nieuwe kader luiden we een nieuw tijdperk van werknemersbescherming in: ongeacht de arbeidsplaats, het tijdstip of de manier van werken heeft iedereen — zonder uitzondering — recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.

Links:

Notes to editor:

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027

In het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 zet de Europese Commissie haar visie uiteen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werknemers en voor het nakomen van een van de toezeggingen van de Europese pijler van sociale rechten, namelijk het actualiseren van de beschermingsnormen voor werknemers en het aanpakken van zowel traditionele als nieuwe werkgerelateerde risico’s.

Share this on: