Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 28/07/2020 - 01:15

COVID-19-pandemie versterkt behoefte om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan biologische agentia

In een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van een groot project om de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten aan te pakken. Hoewel het project werd uitgevoerd vóór de COVID-19-pandemie, zijn de bevindingen van het project gezien de huidige wereldwijde situatie zeer relevant. De resultaten geven onder meer inzicht in de betrokken sectoren, kwetsbare groepen, nieuwe risico’s en monitoringsystemen.

Wereldwijde gezondheidsproblemen zetten de zorgstelsels onder zware druk. Om werkenden te kunnen beschermen tegen besmettelijke ziekten, zijn er dringend maatregelen nodig die verder gaan dan het verstrekken van beschermingsmiddelen.

De blootstelling aan biologische agentia op de werkplek is wijdverbreid en leidt tot een groot aantal gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten, allergieën en kanker. Alleen al in de EU sterven jaarlijks naar schatting 5 000 werkenden als gevolg van werkgerelateerde infectieziekten. Het nieuwe verslag van EU-OSHA is bedoeld om meer bekendheid aan dit onderwerp te geven en om betrouwbare informatie te verstrekken ter ondersteuning van de inspanningen om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.

Het onderzoek had tot doel de meest relevante vormen van blootstelling aan biologische agentia te identificeren en te beschrijven. Het verslag bevat diepgaande analyses voor vijf sectoren/beroepsomgevingen waarin werkenden een bijzonder blootstellingsrisico lopen:

  • gezondheidszorg;
  • diergerelateerde beroepen;
  • afvalbeheer en afvalwaterzuivering;
  • akkerbouw;
  • beroepen waarbij sprake is van reizen en contact met reizigers.

Het project richtte zich ook op nieuwe risico’s, waaronder multiresistente bacteriën en de verdere verspreiding van besmettelijke stoffen. De komst van de SARS- en COVID-19-epidemieën naar Europa zijn bijvoorbeeld in verband gebracht met de globalisering. De uitvoerend directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek, benadrukt het effect dat zulke pandemieën hebben op de gezondheidszorgsector: “Wereldwijde gezondheidsproblemen zetten de zorgstelsels onder zware druk. Om werkenden te kunnen beschermen tegen besmettelijke ziekten, zijn er dringend maatregelen nodig die verder gaan dan het verstrekken van beschermingsmiddelen. De veiligheid en gezondheid van personeel in de gezondheidszorg moet een prioriteit zijn in een noodsituatie zoals de COVID-19-pandemie, die heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de bestaande wettelijke beschermingsmaatregelen worden toegepast.”

De deskundigen die voor het project werden geïnterviewd, wezen op de behoefte aan rampenplannen die voorzien in financiële middelen voor het aanpakken van toekomstige ziekte-uitbraken. Zij wezen er ook op dat de informatie die door middel van verplichte rapportage wordt verzameld, kan helpen tekenen van de verspreiding van een ziekte vroegtijdig te herkennen.

Er bestaat een wettelijk kader om mensen te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke biologische agentia op de werkplek, maar hieraan moet meer bekendheid worden gegeven. Om de risico’s beter aan te kunnen pakken, moeten de blootstelling aan biologische agentia en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen worden beoordeeld en geregistreerd. Daarom is er in het onderzoek gekeken naar en een analyse gemaakt van systemen voor het monitoren van ziekten en de mate van blootstelling. Het verstrekken van meer opleiding en begeleiding aan werkgevers en werknemers zal ook bijdragen aan een meer systematische preventie.

Uit het onderzoek blijkt dat er in alle sectoren, met uitzondering van de gezondheidszorg en laboratoria, een gebrek aan bewustzijn is over de blootstelling aan biologische agentia . Daarnaast lopen groepen als jongeren, schoonmakers en onderhoudspersoneel, arbeidsmigranten en zwangere vrouwen een bijzonder hoog risico. Het verbeteren van de toegang tot informatie en de toepassing van specifieke maatregelen ter bescherming van dergelijke groepen zijn dan ook van essentieel belang.

Uit voorbeelden van casestudy’s blijkt hoe belangrijk het is om de risico’s te erkennen en collectief actie te ondernemen om ze te beheren. In Finland bijvoorbeeld hebben de bedrijfsgezondheidsdiensten effectief gebruik gemaakt van de gegevens over gezondheidsmonitoring voor gerichte interventies om boerenlong aan te pakken. Door de ingevoerde maatregelen kon het aantal gevallen succesvol worden teruggebracht en konden werknemers in de landbouw die al gezondheidsproblemen hadden ondervonden, doeltreffend worden geholpen.

In het verslag wordt ook geconcludeerd dat sectoren die te maken hebben met onopzettelijke blootstelling, algemene richtsnoeren nodig hebben en dat het verstrekken van relevante informatie aan werknemers essentieel is. Het is van vitaal belang dat de hiërarchie van de in de wetgeving vastgelegde controlemaatregelen in acht wordt genomen en dat voorrang wordt gegeven aan collectieve maatregelen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Links:

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu