Welkom in het documentenregister van EU-OSHA!

Artikel 255 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat wordt uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 30 mei 2001, verleent iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk streeft naar grotere transparantie en nam in mei 2004 Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten aan bij besluit van de raad van bestuur.

De toegang tot documenten is onderworpen aan de volgende regels en wettelijke bepalingen:

Het register geeft aan welke documenten al openbaar zijn gemaakt. De inhoud van die documenten kan rechtstreeks in de database worden weergegeven en gedownload.

Zie het register van de beschikbare documenten

Om documenten te verkrijgen die niet toegankelijk zijn via het register, dient u het aanvraagformulier in te vullen en te versturen.

U kunt aanvragen ook per brief of e-mail en in elke willekeurige officiële EU-taal verzenden naar:

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Afdeling documentatie
12 Santiago de Compostela, 5e etage (Miribilla-gebouw)
Bilbao
E-48003
Spanje

E-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

De documenten waarop de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 4 en 9 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van toepassing zijn, zijn mogelijk beperkt toegankelijk.

NB: de verwijzingen in het register zijn niet juridisch bindend. Alleen de in het Publicatieblad opgenomen rechtshandelingen zijn bindend.